Search Term: null New Find
[Bialystok 1864] 
[UCL Spec.Coll. Box 18, testimonial 83:]

[Text Testimonial:]

לכבד זיר משה לפֿֿק

אדוננו זקן ונשוא פנים
מגמת פנינו במכתבנו זה: לתת אל רגשת לבבנו דבר שפתים ואל המית
רוחנו אליך ניב ושלון, אבל אין מלה בלשוננו, רפה כל שפה, וכי נזכיר שמך
הגדו
ל נפשנו תדרך עז, ומרב שרעפינו בקרבנו גם שפתנו נאלמה, כי
כגבהי שמים מעל גבהו דרכיך מכל   
תהלוכות אדם עלי תבל ארצה, ולמז
היום הופיע לנו האיש לא קם כמוהו זה משה מן  היאר שלחך אלהים שנית

משה מונטיפיור

מני  גיחך מרחם הפלך יי חסיד לו, שמך צי אדיר ומחסה עוז לפ
ני אחיך
הנדכאים, לענות חורפם דבר לחלצם ממצר לפליטה גדולה ולרחמים לפני
שוביהם, בבוקר ימיך גם אתה שמעת 
קול אחיך צועקים אליך מתחת יד לוחציהם,
אזרת חיל, שמת נפשך להצל דמי נקיים, ועתה לעת ערב, גאלת בזרוע
עוז שבט נחלתך יושבי מאראקא, שמתם לחסד ולרחמים בעיני מושליהם, להושיבם

עמ נדבים עם אזרחי ארץ,

האמת הוא הקסם אשר על שפתיך, ונסך נס התנוסס מפני קושט סלה,
אלוה צור משגבך, ואת חותמו זה תקח בידך, לע
לעשות בו כל האותות
והמופתים, תעבור אורחות ימים, תצעד בישימון לא דרך, תקדיש 
שם

אלהינו, ועיני  כל העם רואות,

ואנחנו אחיך, מרחוק נקדישה את שם תפארתך, נרים פנינו גם לבבנו
אל אבינו שבשמים, וברגש קדש קוראים כלנו יחד, צדיק כתמר יפרח, עוד
ינוב בשיבה, יחודש כנשר נעוריו, ויהי שמו מבורך מעתה ועד העולם!

בילאסטאק יום א יֿֿב אדר שני תרכד לפֿֿק

 
[signature/s]

רפאל יוט ליפיין היילפרין אסדפה
יעקב לאֿֿא המנוח ייובל מאיר אוהֿֿה וויינרייק
יחיאל מיכל  ?? חיים ?? כלודעיוו?
אלעזר במֿֿה חיים הלברשטמף
יחיאל  דובער בייוכל ישראל של יואל ביוויסקי
אהרן דאך בהיימח יורש אורי שרגא בלאך
יעקב שלמה ?? יואל באריישDescription:
Size: 22,4x32,3 cm portrait
Material: thick paper, aufgeraute oberfläche, lines for writing
Specifics script:

Observations:
address of gratitude after journey to morocco
signatures need to be checked