Search Term: null New Find
[Budapest 1884] 

[UCL Spec.Coll. repository [Box 1] testimonial #: 11]

[Text Testimonial:]
בע"ה
לתורה ולתעודות, לך איש חמודות, תפרח שארית ימיך, וכימיך דבאך
ובלי מכאוב ומכאבה, אל הר האלקים חרבה, תנהג את צאן הנדחה מעמקי הבכא;
ועדי יעמד הכהן לאורים ותמים "ה' אחד!" קרוא יקרא, לאמים יפרח שם
משה מאנטעפיארע
נרו יהל עלי ראשנו ועל כל אחינו בית ישראל סלה!
נשיא אלקים!
בשם אחינו בני חברת "קאנקארדיא", אשר בשמך מתפארים גם
המה, כי גם אתה מתנוסס בתוכם, העושים חסד עם החיים ועם המתים:
עם עניים הנדכאים והנחשבים כמתי עולם, לרפוא לנשברי לב לחבש
לעצבותם – שלום!
אמנם מה תתן ומה תוסיף לך לשוננו הנלעגה? התוכל למלל
גבורותיך ולהשמיע כל מפעלותיך?
אמנם לך דומיה תהלה! קח נא ברכתנו הובאת לך מעמקי לבנו אל
יום מלאת לך מאה שנה לימי חייך, אשר שאולים היו לה' מעודך עד
הנה! ראה נא דמעת תודתנו כי בלשוננו אין מלה!
אבל דמותך שוינו לנגדנו תמיד, וכה נצוה לבנינו אחרינו לאמר: הנה זה
האיש משה נזיר אחיו, וגבר הוקם על, בכל זאת משכיל אל דל; כמשה
ציר אל חי יצא לעם ה' לישע, ובמטה אלקים בקע ים דמעות העשוקים והאומללים,
וכבחרב חדה פתח חרצובות רשע, ואף כי אנחנו ואתם דלי ערך כמונו! לכה ונלכה יחדו
בעקבותיו, הליכותיו בקדש; בית יעקב, נלכה נא יחד ונעשה כמוהו בזקנינו, בנערינו
וטפנו! זאת אמרנו בלבנו וכה נאמר לזרענו, כי רק אֹתה אתה מבקש! כי מעולם לא 
נפשך היתה בשאלתך, כי אם עמך בבקשתך! בשנה העברה, עת גם עלינו, אחיך,
[next page]
היושבים פה בארץ הונגאריא הנחמדה והנעימה, קמו בני בליעל לשום עלילות
דברים – גם אז זכרון משה היה נחמתנו; ואם לבך הטהור ממרחקים
יודע מרת נפשנו, מדוע לא נתערב כעת היום גם בשמחתך...... זו
שמחת תורה!
כי חתן תורה אתה אף חתן דמים, כי [?]פת
נפש ודםים בעד עמך ובעד תורתנו הקדושה, לעבור מש[?]מים
לישועת אחינו הנדכאים, והי[?] להם לעמוד אש בליל אשון ו[?] !
או האם נשכך ציון, או האם לא נעלה את ירושלים על
ראש שמחתנו!
ומי יתן כמשה איש אלקים, גם אתה כמוהו, בן חכם, 
רק אז תעלה אל ראש הר ההר, עת ימלא ה' את מספר ימיך,
והיו ימיך מאה ועשרים שנה! אמן!

פה עיר  שֻחברה לה יחדו: בודא-פעשט אדני עמך: הושענא רבה
ואלה שמות הושבים ראשונה בחברת קאנקארדיא הנ"ל
[signature/s]
Carl Ludwig Ritter von Posner
Konigl. Rath - Praeses
Dr. Herman Reichl
Vice Präses
Sal. Mandel
Secretaire
Description:
Size:
Material: Cardboard
Specifics script: Beautifully calligraphed, professional scribe


Observations:
Association Concordia