Search Term: null New Find
[Budapest, Hungary – 1877]
[UCL, Spec. Coll. ' Signature: 213]

Front Page

בעה''י
לצדיק ומושיע העומד בפרצות
ואור חסדו יופיע לקצוי הארצות
ה''ה  השר  הנאדר בגבורת צדקתו
ונעטר בתפארת נדיבותו
כק''שת
סיר משה מונטפיורי ני'

מנוחתו כבוד בעיר המלוכה
לאנדאן יע''א
ברוך נאמר לעומתו : עוד ינוב בשיבתו :
ברוך שחלק ליריאיו מחכמתו 
למנחת  מרחשת  אהבה  וכבוד
מחברת השס דק''ק בודאפעסט
ביום שהתחילו הנשיאים להקריב קרבנם
באחד  בניסן  תרלז
Page 2
הנצנים נראו בארץ , ניסן חדש הנסים , והראשון לחדשי השנה הגיע;
 סערות החרף לדממה , ורוח שקט אור יקרות , רוח האביב המחיה משחקים יופיע;
 כל לב ייטיב גהה ,נפש כל חי תתחדש כצמחי האדמה , ורננה ליוצרה תביע;
 כאשר יתנשא גם ישראל ,יתרועעו אף ישירו : לעשות את זבח הימם ואת נדרו :
שבטי ישראל הפזורים בצפון ובדרום , ובכל איי התבל,
 יחגו בהלל ושמחה החדש ,בו הוסר משכמם הסבל,
 יזכרו אל מוציאם ממצרים ובחר אותם לו לחבל,
 וינטלם וינשאם מימי עולם, כנשר יעיר קנו להכין אותם ולסעדם : להושיבם עם נדיבים:
רבות עשה ה' אלקים לנו ,חסדו גבר עלינו ועל אבותינו,
 אלף אלפי אלפים פעמים מלט אותנו מיד רודפינו ולחצינו,
 שמש ומגן לנו ה' צבאות בכל דור ודור אשר קמו צרים לכלותינו,
 ברקים למטר עשה ויעלה נשיאים מקצה הארץ : ונדיבים נדיבות יעצו :
מלכים ושרים עריצים פשטו על צואר אבותינו נשאתי חרבם השנונה,
 ותעל צעקתם אל אלקים בקראם ממעקי הלב נשאתי אימיך אפונה,
 ויתהלכו מגוי אל גוי ובחקם נשאו עמם נחלתם, תורתם בין קולות וברקים נתונה,
 כהני אל עליון נושאי ארון הברית נמלטו : ונדרו נדר לה' ושלמו:
שלח אלקים בכל צרה וצוקה גואלים ומושיעים לעמוד בפרץ,
 לא בחיל ובכח לא בחרב ובחנית , מלטו את עמם מאבדון וקרץ;
 נערה עליהם רוח ממרום והתיצבו בלי פחד לדבר עם מלכי ארץ,
 נשאו נפשם בכפם לעשות משפט עמם : והמתנדבים בעם ברכו ה':
היש ה' בקרבנו אם אין,פעמים רבות שאלו אבותינו בעת צרתם,
 רק מעט מהרבה נשארו ,והשרידים אשר בהררי קדש יסודתם,
 המה ישאו ידיהם לאל , ויאמרו : נדרי אשלם נגד יראיו:
מטמון נתן לנו אלקינו יקר משהם וישפה וכל אבן יקרה,
 אבן שתיה עליה הושתה תבל היא תתנוסס על ראשינו ותסוככנו כעטרה,
 משם רעה אבן ישראל ,ואם יש בעיר רק עשרה,
 כנשוא נס הרים ירימו זאת התורה אשר שם משה עם הנדבה לבית אלקים,
נחנו היהודים השוכנים פה בקרית בודאפעשט עיר המלוכה,
 מקדש מעט עשינו והתחברנו להחזיק ידי לומדים ברוח נמוכה,
 והיושבים בבית המדרש להגות יומם ולילה בתורת אל חי ממדת ארץ ארוכה,
 וכל הנשיאים בעדה יביאו מנחתם לחברה זאת : כאשר תשיג יד הנודר:
טהורים וזכי הרעיון יתאספו לבית מדרשנו בכל יום פעמים,
 לעבוד עבודה שבלב זו תפלה , ועבודה שבפה זו ת''ת המנחילה למוציאיה חיים,
 גדול התלמוד שמביא לידי מעשה וחברים מקשיבים לקולם לזכות לעולמים שנים;
 משאת כפם מנחת ערב העולה תמיד על מזבח לבבם:לשלמי נדרים יום יום:
פיהם יפתחו בחכמה לומדי חברתנו,ש''ס על הסדר ועתה יעסקו במסכת נדרים,
 ותורת חסד על לשונם בגמילת חסד בעד בני החברה השוכנים בקברים,
 לזכות נשמתם יתפללו קדיש ויזכירו בכל שנה ושנה ביום מיתתם שמות הנעימים והיקרים,
 באהבה ישאו על שפתם שמות : נדיבי עמם נאספו עם אלקי אברהם:
יונה מצאה קנה בארבע אמות של הלכה שם תרבץ על אפרוחיה,
 הקול קול יעקב ובנים למודי ה' ישבו תחת יריעות משכנותיה
 עץ חיים היא למחזיקים בה , לכן כנפיה נחפו בכסף ורק רק זהב באברותיה
 והנשיאים יפרישו פרשת הכסף : נדרים סיג לפרישות

Page 3 

ועוד הקוקים בצפורן שמיר בלבנו ובפנקסי חברתנו,
ימי התהלה ןהתפארת , אשר בהם זכינו לראות בעינינו,
הוד פני השר בעברו לארצות תימן להציל לקוחים למות מבני עמנו,
 כנשיא אלקים היו בתוכינו;ג''שם נדבות תניף אלקים:
רנה ושמחה בקריתנו כקטון כגדול צהלו לקראתו,
 ומשה לקח לו את האהל ועשרה מבני חברתינו להתפלל תפלתו,
 ומאז ועד היום הזה לראש בני חברת הש''ס חקוק שם תהלתו
 כי נשיא נשיתנו כל ימי חייו : ובן זכרי המתנדב לה':
יצא אדוננו השר פעמים רבות לישע אחינו בארצות שונות,
 בכל חלקי התבל ירננו לשמו ויזמרו תהלתו בכל הלשונות,
 בעד יהודי דמשק ומצרים מראקא רוסיא ורומניא הגינו דבריו כשריונות,
 נשאוהו כנפי שחר ושכן באחרית הים : כאשר נדר לאביר יעקב:
יאמר נאישראל בעת יחנה על פי החירות בארצות אלה,
 הלא זה משה האיש אשר הצילנו מיד הרעים בעזרת אל עשה פלא,
 בחסדו וצדקתו יסמכו כל נכאי לב עליו ישענו בעת נפשם תלא,
 ישאו משאת משה עבד אלקים : והכסף והזהב נדבה לה':
חיים וחסד עשה השר הנכבד גם לחברתנו לפני חמש שנים
 בהגישנו לפניו מכתב כבוד חתום מראשי בני החברא הנאמנים
 ועד היום הזה נשמור תשובתו הרמה כאוצר בלום בארגז המכמנים
 כיהלום מתנשא לכל לראש : ולכל המתנדבים נדבה לה':
יצאו כל בני עמנו למחולות מחנים , כאשר שמעו הבשורה,
 כי נמלטו היהודים בארצות השכונות סערביען ורומניה מרשת המזורה,
 מלכי צפון ודרום המליצו בעדם ברחמים וחמלה טהורה
 נשאו והרימו העול מעל לחייהםויאמרו : אהיה כטל לישראל אהבם נדבה:
הנוטה כדק שמים טה אלינו לאהבה לב מלכי אדום וישמעאל,
 מעת הרים השר משה מונטפיורי ידו להתיצב בהיכליהם וגבר ישראל,
 כעת יאמר ליעקב פעל אל , חנם נמכר ולא בכסף יגאל,
 ולא ישא עוד חרפת גוים : אשר נדיבמו כעורב וכזאת ,
מוצאי בוקר וערב ירננו להשר מונטפיורי אמרנו איש אל אחינו
 ואנחנו מחשים אשר שם כבודו לראש בני חברתנו עשינו 
 מי עשה התשועה הזאת לישראל הלא השר אשר לראות פניו זכינו,ב:
 נשיא פדהאל בן עמיהוד נקראהו : אשר ידר קרבנו לה':
אז ביום התאסף בני חברתנו ביום השביעי לחדש אדר
 אשר נחוג בכל שנה כיום חג ואבל לזכרון הלדת ומיתת מחוקקנו הנאדר,
ויאמרו כל הנקהלים יהי גםהאיש משה מונטפיורי אמרנו איש אל אחינו
 לא ידע איש את גבורתו נשא לבבנו לו על כפים : כי הוא על נדיבות יקום:
הנה לכן אדוננו השר נגיש עתה מול הדרת כבודו ,מנחת דברים בשמן אהבתינו משוחים
 משש מאות בני חברתנו אין גם אחד שלא מלא כפו קצירת אמרים ארוכים
 וחכינו עד התחדש חדש יציאתנו ממצרים וחגיגת ימים הברוכים
 נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום לפלא נדר או בנדבה
שאל ישאלו באבל ותמהון לב יורדי ים התלמוד בעניות
 נפשם ברעה תתמוגג מי יוציא להם נוזלים בציות
 ארבע כוסות וצרכי החג ולשלם שכר דירה ברביעיות
 ויאמרו להם נשיאי העדה : לא נעצור כח להתנדב :

Page 4 
נהנו נחלץ חושים ליושבים על שמרי התורה שקטים ושלוי
 נהנו פשענו ומרינו אם שלחננו מלא והיושבים על שולחן ה' רעבים 
 בני איש אחד נהנו ונדרים כיום טוב קרבים :
 שאו רוממות אל בפיכם מסכת נדרים : וחרב פיפיות בידינו נדבות 
הבאים ישרש יעקב  וכמים  עברו  יזכור ימי הצרה
 יציץ ופרח ישראל , ויזכיר שם גואליו בנפש מאושרה 
 יעלה לציון ברננה ויזכיר גם שם מונטפיורי כלבונה ואזכרה
 שאו פסחי עולם ויבוא שר הכבוד : עם נדיבי עמנו סלה:
ועוד שמו מפארים ערב ובקר, נושאי עול התורה בכל קצוי האדמה
שומרי מצות עושם , ומעברה נסים ברכת כבוד רוחשים כלם בנפש נכלמה
יתפללו צור חזקם קולם יקשיב , ויאריך ימיו אל הנותן לעם נשמה
לכן גם אנחנו ראשי חברת השם נכוף קדקד וברך מול הדרת השר הרמה
ונדרש גם בשלום משק ביתו הלוי אשר בעינינו לאחיעזר ואחיסמך נדמה
חג המצות יחגו כל המסתופפים בצלו , ועד אשר יכבדנו בתשובתו הרמה
נספור הימים והשבועות כאשר יספרו בני ישראל הימים מהחל חרמש בקמה
כ''ד החותמים בלב מלא אהבה שאין להסוף וחרדת כבוד שאין לה קץ וגבול
מנהלי וראשי חברת הש''ס דק''ק פעסט :

Description:

Professionally written in Hebrew square scripts. The testimonial covers four pages whose first one is the front page. The first letter of of every fourth line across the next three pages are highlighted(larger golden font) , which make up a sentence wishing Moshe Montefiore Hundred years of life and more.
Throughout the main text some words are highlighted (larger red font) . They are predominantly of different conjugations of the verb נשא – to carry (such as יתנשא – will rise up , וינשאם – lift them up , נשיאים – clouds, נושא – burden himself, נשאו נפשם בכפם – endangered themselves) . 
And נדב – donate ( such as נדיבים – philanthropists , נדבה – donation , מתנדבים – volunteers , נדיבות - charity)

According to the front page the testimonial is assigned to Moshe Montefiore on behalf of the association of  Budapest's community called ש''ס – The Six Orders (of Mishna or Talmud) .
It was done in the month of Nissan 1877 (Hebrew year תרלז ) . The month Nissan is the first month of the ancient Hebrew calender, the ecclesiastical year. It is mainly used for religious observances.

Thy express their appreciation that Moshe Montefiore's salvation missions for the Jewish communities in different parts of the world were achieved by negotiations and diplomacy without the need to use weapons and violence. 

Signatures by the directors and the leaders of the association:
 
הק' איצק ב''מ יוסף ראשפיץ זצ''ל נקראתי כעת מהעדה הקדושה בשם פרעזיז
הק משה פליישמוך
הק גדיאלטווב