Search Term: null New Find
[Nikolaev, 1884]
[UCL Spec.Coll., Box 26, Signature: 244, page 1-4]

[Text testimonial:]

[Page 244_1:]

שר וגדול בישראל
סיר משה מונטיפיורי !

בחמלת ה' על בני ישראל הקים להם בכל דור ודור רעים כלבו, אנשי מופת ורבי פעלים להחיות רוחם
בתוך הגולה ולהיות משגב להם לעתות בצרה. אלה המה הכוכבים המזהירים בדברי ימינו מאז ועד עתה.
  אתה אחד מהשרידים האלה, אשר ה' קורא לישע עמו!
אדננו מעוז אתה היית לנו בדור זה. ביראתך את ה', בקנאתך הגדולה לעמך הנדכא ובאהבתך הרבה
לכל אדם הראית לדעת, כי הנך בן נאמן לעמך ורע כאח לכל-יושבי תבל- וזאת היא תורת היהדות, הכתובה 
על-לוח לבך.
  אתה יצאת לישע עמך בארצות מגוריהם,מזרחה, צפונה ותימנה. למענם הלכת ארצה בני קדם וירדת
מצרימה. בקרת את אחיך בארץ רוסיא, באת לנוד לבני עמך האומללים במאראקה ולראות את ענים ואת
לחצם באת לרומיניה, ובכל אשר פנית הלך לפניך צדקך. פתחת חרצובות רשע, התרת אגדות מוטה ושלחת
רצוצים חפשים. לכלם משכת חסדך וצדקתך היתה מקור חיים גם ליושבים לפני ה' באדמת הקדש. ועתה
כי זקנת ושבת הנך שוקט במכונך ומחכה באמונת לבך ליום אשר ירחם ה' ציון, ינחם כל חרבותיה ובה יחסו
עניי עמנו, אשר יעבדו את אדמתה בזעת אפם ויזרעו שדות ויטעו כרמים ולא ישאו עוד כלמת הגוים.
    וכרוב טובך לבית יעקב כן גבר חסדך גם על הנדכאים, אשר לא מעמך ישראל: לקול שועת הנוצרים
עשוקי הדרוזים בהררי סוריא נמס לבך , לאסירי בני ערב במאראקא שמת רחמים, ומעיך המו לעטופי רעב בפרס, ולכלם עזרה בצרות נמצאת מאד.
 ובמלאת לך אדננו מאה שנה היום יחגו את היום הזה באהבה נדיבי עם ועם. ואנחנו בני עמך, יושבי
רוסיא ופולין, אשר תפארת עזנו אתה ובשמחת חגך נקח שכם אחד על יתר בני אדם, הנה רחש לבנו דבר
טוב להקים לך מטע לשם ולזכרון עולם בארץ רבתי זכרונות כל קדש, והיתה המזכרת הזאת למחיה
ולמשיבת נפש לרבים מאחיך , הנאנחים עתה מעני וחסר כל.
 רבבות אלפי פיות מלאים היום תפלה לאלהי השמים בעדך , ועמהם הננו נושאים את כפינו גם אנחנו לאל
עליון, כי יאריך ימיך בנעימים ושנות חיים ושלום יוסיף לך ועיניך עוד תחזינה בשלות אחיך הנדכאים, והיתה
מנוחת עמך נחומים לך על העצב אשר שבעת ממכאוביו, ,,וגלת בירושלים וששת בעמך''.

  קח נא הברכה הזאת מאת עבדיך, יושבי ניקאלייעוו, החובבים ציון והחפצים לראותה
ישבת ושקטת עוד בימיך. 

[Signatures:]
16 signatures

[Page 244_2:]
54 signatures

[Page 244_3:]
58 signatures

[Page 244_4:]
60 signatures

Description:
n/a 
paper
1 page of text, 3 pages of signatures
ink
professional scribe
No decoration
Signatures not done
Stamp on the first page:
לאוואוט 
אברהם ... מצד''ק ניקאלאייעב