Search Term: null New Find
MT_215_Odessa_1864

[UCL Spec.Coll. repository, 3d drawer testimonial : 215]

[Text testimonial:]התקמ"ה אור ליום ח' חשון התרמ"ה

מכתדב חורה וברכה

לכבוד השר הצדיק, הטוב ומטיב ועונה לכל הוראיו לעתות בצרה: הוא
הגבר הוקם על, לפני מלכים ומושלים אדירים יתיצב להגן על עמו אשר אהב סלה,
כבוד שמו לברכה ולתפאדת עם ישרון, השר הישר כאדם והחסיד בכל מעשיו
סיר משה מונטיפיורי.

השם ישמרהו ויחייהו, ארך ימים ישביעהו, ביום מלאת לו מאה שנה מיום הלגתו  בשמיני לחדש השמיני התרמ"ה ליצירה.

משה בחיר ה'!
הנה היום, זה קוינו לו, זה היום, יום מלאת לך מאה לימי חייך, כה יוסיף לך ה' לח', הנה היא בא! בא היום, יום שרים יכבדוך, נסיכים ורוזני ארץ יתנו כבור לשמך;
הוא היום אליו יהודה וישראל יקוו, בני יעקב אליו ייחלו לתת כבוד ויקר לכבוד מנינם ולברך את שם מצדיקם. זה היום, יום אורה ושמחה ליהודים, יום שכלו טוב
 לבני עמך, עם אלהי אברהם בכל מקומות פזוריהם, בו ביום אנחנו ראשי החבורה 
,,תומכי איש את רעהו מעושי משמרת עבודה ביהודים בארדעססא,, בשם כל בני 
בריתה כאיש אחד ובלב אחד המלא רגשי אהבה וכבוד, מגישים לפני כסא כבודך
בכלי טהור רב תודות וברכות, היוצאות ממעמקי לבנו ליום החג הגדול והקדוש לכל בני יעקב. זה היום אשר עשה ה', נגילה ונשמחה אנחנו במקהלות רבבות עמך בית
 ישראל ובקול רנה ותודה נברך לאלהינו על הטוב אשר גמלנו לתת לך חיים צדקה וכבוד, היא העטרה שעטר לך ליום שמחת לבך לקים מה שנאמר: עטרת
תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא, ונאמר רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. 
שר גדול ואלוף בישראל!
רבות פעלת ועשית במשך כל ימי חייך! רבות שבעת עמל ותלאה בצאתך לישע עמך המפץ ומפורד בכל קצוי ארץ! רבות יגעת ועמלת  בארצות הקדם, מי השליך את נפשו מנגד
 ועבר ארחית ימים לכתת רגליו ול-כת לארצות רחוקות להושיע את עמו ואת עמים רבים העשוקים מידי עושקיהם כח מי אזר כגבר חלציו ועמד לפני
מושלים אדירים: להעביר עלילת דם מאחיךה האומללים בדמשק, ובארץ מאראקא -
לשלוח רצוצים חפשים? מי עמד לימין עשוקי הדרוזים בסיריא, וברומוניא – לפתח חרצבות רשע? אתה איש חי ורב פעלים! אתה לא שלות לא שקטת ולא נחת ותצא פעמים
 רבות ממכון שבתך להיות לפה ולמליץ בין עמך ומושלי איירופא. ברומא היית ובאת לחצר ממלכת בריטאניא המעטירה, לפני מושלי צרפת וספרד האדירים עמדת ולחצר
 ממשלת רוסיא הרוממה שמת פעמיך.
גדולים מעשיך שר נכבד, וחסדיך רבים ועצומים! מי ימלל וישמיע כל הישועות הרבות והגדולות אשר עשית לעמים רבים בכלל ולעמך ישראל בפרט? ומה הגמול אשר נשלמה
 על כל מפעליך הטובים והישרים! – אחת היא לנו ארץ הקדושה, ארץ, אשר באהבתה תשנה תמיד ואליה תשוקתך כל הימים, אותה בחרנו להעלות על ראש שמחתנו ולשכן שם את
 שמך הטוב.
אולם עתה לעת הזאת, עת כי נמלאו לך ימי היובל המשנה, מה נשיב לך איפוא על כל תגמוליך עלינו! כוס ישועות נשא ובשם ה' נקרא: אנא ה' השקיפה נא ממעון קדשך
 וברך נא את משה עבדך מעון-תפארה, חזקהו והחלימהו והוסיפה נא ימים על ימיו ימי שלום ומנוחה. וכאשר זכינו לחוג את חג שנת היובל המשנה לימי חייו, כן נזכה
 לראותו עוד ימים ושנים הרבה בריא אולם מהענג על רוב שלום. שלום שלום יהיה בחילו ושלוה בארמנותיו, למען אחיו ורעיו ולמעננו המתימרים בכבוד שמו ומתפללים
 בעד אריכת ימיו ושניו, ותחזינה עיניו בנחמת ציון וירושלים אמן 
ואמן! 

אדעססא, יום ה' ז"ך תשרי שנת התרמ"ה ליצירה.

ממלא מקום ראש החברה (סרעזידענט)  [signature]

מנהלי החברה  [signatures]

סופר ומוכיר (בוכהאלטער)  [signature]

אנשי החברה: [signatures]

6 columns of signatures. 
Description:
Size: one page
Material:
Specifics script: ink, professional scribe

Observations:
The leaf motif in the top-right corner of the page with the ribbon and the sentence in Hebrew in it:
התקמ''ה אור ליום ח' חשון התרמ''ה 
Text written with gold letters with some bold ones.