Search Term: null New Find
[Corfu, Italy – 1884]
[UCL Spec. Coll , Signture:300]


אל הנשר  הגדול גדול הכנפים ארך האבר מלא הנוצה אשר לו הרקמה
השם קנו בראמסנטא ויעופף על פני כל רוח
אהוב ליהודים רצוי לרוב העמים
שמו נודף כבשמים ראש מור ואהלים
בשמיני בשמנה לחדש חמשת אלפים ושש מאות וארבעים וארבעה
מיום ברא אלהים אדם על הארץ
יום בו נולד יום בואו לשנה המאה לימי חייו זה משה האיש
השר משה מנטיפיורי
רכב ישראל ופרשיו הוד והדר פעלו עניו מכל האדם ישר תמים מכל גבר
אשר למן היום רוח דעה נוצצה בו כל מעשהו כל מגמת לבו
להרים קרן ישראל להציל עשוקים מיד עשוקיהם
להושיע נרדפים מיד רודפיהם להשבית אויב המתעולל עלילות ברשע
והוא לקול שועת בית יוסף יקום כגבור כארי יתנשא ידא על כנפי רוח
צפונה ונגבה וקדמה וימה
לפני מלכים יתיצב
בשבט פיו בריחי ברזל יגדע מוטות נחושה ישבר רצוצטים חפשי ישלח
האומר לציון ,,תפארתי ולבניה אתם בני
בתוככי ירושלים מחסה לאובד בית מרפא לדל בית חנוך לילדים
איסד אכונן''
למען יציצו ויגדלו בצל החכמה
ילמדו תורה ומלאכה ולשונות העמים
ולא יהיו עוד לכסלה ולכלמה
הנוטה אהל בגבעה ויקרא לו
אהל משה ויהודית
(בשם רעיתו תמתו השוכנת בשמי מרומים)
מושב זקנים ונבונים
יומם ולילה לא ישבתו מלהגות בתורת ה'
מלהעמיק סוד חכמת אלה
ארכה מארץ רחבה מני ים כתהום רבה
העושה צדקה בכל עת רחמיו וחסדיו לא יתמו
ידו פשוטה להרים אביון להסיר מעל פנים דמעה
קהלת יעקב אשר בקרית עז
קורפו
מכתם מנחת זכרון יובילו
מזכרת אהבה רבה ואהבת עולם
להודות לה' שהחיהו והגיעו ליום הזה
ולהעתיר לאשר בידו נפש כל חי ישמרהו ויצילהו
יתחדשו כנשר נעוריו
ויראה בשוב ה' ציון ובטוב ירושלים
Description:
One page.
The testimonial is a ddressed by the congregation of Kehilat Yaacov in corfu.
Square Hebrew scripts. There are two stamps with English and Italian writings.
A figurative decorated frame.

Signatures and stamps:
At the right side of the page  :
The signature of the rabbi of the congregation:

הרב
הק' יוסף מנחם
בכמו''הרר משה  סגל

The rabbi's stampstamp with star of David in the centre
and writings in Hebew and English:
יוסף מנחם  סגל ר''מ בק''ק קורפו יע''א
G. E.  LEVI RBB. MAGG. IN CORFU At the left side of the page:
Signatures of the the leaders of the corfu community:

ראשי הקהל
abramo L. de Serrio
Joseph Nacmulli
Raffael Dr. Jesua
Samson[?] Milerbo
A stamp of the cvommunity of Corfu with writings in Hebrew and Italian
חותם כוללות
של ק''ק
קורפו יינא

SIGILLO  DELA COMUNITA ISRAELITA DI CORFU