Search Term: null New Find
[Jerusalem, Palestine – 1864]
[UCL Spec. Coll , signature : 288]
מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מפניהם לעשות לו שם עולם (ישעי' ס''ג י''ב )

כי תקדמנו ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז

 בשם ה'

צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה  זרח בחשך אורלי- שרים חנון ורחום וצדי'
תודה וקול זמרה


אל הוד כבוד ידיד ה' עליון , אהב שערי ציון , השר וגדול ליהודים . כלו מחמדים . נשיא אה''ק ת''ו .
צדיק ונושע, סיר סער משה מונטיפיורי הי''ו ינוב בשיבה טובה , שלו בגבולו
ורענן בהיכלו . עד כי יבא          שיל''ה , בבי''א , כיר''א .

מה נאוו על הררי ציון רגלי ,המבשר' משמיע ישועה אשר הולידה וגם הצמיחה זה משה האיש ! לחמש מאות אלף נפש אדם ע[?]
הקדש יושבי ערי מאראקא . ומה עצמו המון רחשי תודה ותהלה בלבב כולנו אל השר היקר הזה אשר הפליא עשות לעמו ואחיו !
מטים להרג נכונו לטבח פדה מעבור בשלח , מוסרותיהם ניתקו וחרצובותיהם פיתחו , עם ממושך ומורט משנות דור ודור קודר התהלכו מפני
נוגשיהם מאז מעולם , עליהם כי קרן אור פני משה באורו ראו אור ! לב מלך ושרים הפך לאהוב עמו . ויגל את מסך הערפל הליט על פני
אחיו עם ה' . את פתשגן כתב הדת אשר ניתן במאראקא ראו עינינו והנה זורמות דמעי גיל . ונפשינו תסך נסך תודה בעוז וחדוה.
ושפפותינו תטופנה ברכות יקרות ותהלות נשגבות , מאליפות מרובבות , אל השר פועל ישועות הזה , אשר רשפי שלהבת האהבה לעמו הבוערות
בלבבו המה חדשו כנשר ימי זקנותו . ועזוז נוראות חמלתו על אחיו החליף כחו , וחגר עוז ותעצומות לכתת רגליו דרך מדבר נורא ארץ ערבה
ושוחה . סלעי מגור והרי נשף ,חול הרים וגאות אבק , יחד כולם לא גדרו דרכו לפניו . כי ממרום שולח להציל לקוחים למות , ולחדש פני
אדמת מאראקא להאירה מאפלתה , ולזרוח שמש צדקה ומרפא לחמשים רבוא איש ישראל יושב הארץ ! ברוך כבודו לה' צור ישראל
וגואלו , וברוך ה' אשר הקים דברו הטוב , ואף גם זאת בהיותם , ומהר יוסיף ה' שנית ידו , ויגאל כל עמו גאולת עולם . כיר''א , ואנחנו
נברך י' אשר לא הסיר תפלת עמו ובתוכם קהלינו אשר שפכו שיח נכח פני ד' בעד שלום השר והצלחתו ושובו שלום , ברוך שומע תפלה !
ואחרי ריאנו לחדות לבבינו , אשר כבר שב כבוד השר שי' מארץ מאראקא ואתה מרבבות קדש אשר רכש לו בלבבם אהבה עזה
   והמון ברכות לאין קץ . ובאין תפונה עתה שוקט הוא בארמוניו . הנה אנחנו בגיל נפשינו נקדמה פניו בתודה וקול זמרה
ומציון נושיט לו זרועות אהבה והננו נותנים לו ברית שלום ! ויחד עונים ואומרים     בריך מתייך לשלם ! !-

ומברכים אותו בכל לב, אשר מהר יעלה לציון ברינה ,   בבוא כל ישראל בב''א

Description 

The testimonial is written in Hebrew square scripts. No decorations. The title is made up of highlighted nested semi-circle of quotations from the
 old testament such as Isaiah and the Psalms.
It is written in Jerusalem on behalf of the congregation of Warsaw, and addressed to sir Moshe Montefiore thanking him for his mission to Morocco.
The text mentions the summary of the religious edict (by the Sultan of Morocco Sidi Mohamed) which has been read with joyful tears.

According to the testimonial the Hebrew date of the signatures is the first of the month Nissan התרכד''ל which corresponds to the Gregorian year
 1894. However, the 
Hebrew year התרכד corresponds to the year 1864 that perfectly agrees with the content of the testimonials

Signatures by the leaders and rabies of the congregation of Warsaw : 
   
אלה דברי ידידיו דו''ש , ראשי וזקני קהל ישורון כולל ווארשא די''ו   בתוככי ירושלים עה''ק ת''ו חותמים ר''ח ניסן התרכד''ל

נאם הק משה הנדהליב גילדרבלנרער   ונאם הק מלניר [?] המנוח מו''ה יאיצך דללה''ה

ונאם נחום כה רמאזל ונאם יעקב יהודא לעווי .

              אויער כץ אב[?]ל קלנויש  יצחק דוד כהרב מה''רמ א[זו?]להה

 Stamp :
חותם ק''ק אנשי פולין מחוז ווארשי המתכונים לשבת בירושלים ת''ו 

כותל המערבי

ונחם [א?]ת ציון ובחר
[?] בירושלים
The stamps seems to belong to the holy community of Warsaw who intend to settle in 
Jerusalem.