Search Term: null New Find
[Szegedin, Hungary – 1864]
[UCL Spec.Coll. , signature: 161]

page 1

בע''ה סענעדין במדינת הנר יום א' י''ב אדר שני בשנת ואתה על במותימו תדרך לפ''ק
הוד פאר וכבוד יהיו ענודים,
לראש האדון הגבור צבי היהודים,
החומל והמרחם על אחיו המרודים,
לפתח חרצבות ולהתיר אגודים,
עומד אף לימין בני עם לועז הלכודים,
לפני מלכים יתיצב כאחד העמודים,
בחכמה יפתח פיו לאומללים ושדודים,
מי לא יטה לו אזן לשמוע כלמודים

כבוד שמו מרנא ורבנא מו''ה משה מונטיפורי נרו
יברכוהו כל בני ישראל גדודים גדודים,
בתפלתם ישלמו פרים ועתודים,
עבור הצדיק אשר הלך ציות ושבע נדודים,
בין עמי מזרח ומערב האמוצים והברודים,
להחיות בני ישורון שם מפוזרים ופרודים,
ארך ימים וכל טוב יהיו בו צמודים, אמן.

אדונינו השר היקר והנכבד !
יהיו נא לרצון לפניך פרי עטנו ותהיינה עיניך פקוחות על השורות האלה, אשר
הבאנו לפניך, יקר רוח ויועץ פלא !
בשלישי בשבת העבר שבעה יום לחדש אדר שני נקבצו לפי מנהג אבותינו
הנהוג בינינו כל בני

חברת גומלי חסדים הקדושה
לשפוך שיח בבית מועד לכל חי, להקשיב לקול תוכחה המביאה טובה וברכה, להביא
בכור הבחינה את מפעלות חברתנו בשנה אשר עברה, ולהמתיק סוד ועצה על דבר
התקונים הנאים לימים הבאים, למען חברתנו לא תמיש מעשות פרי, והיתה בחסד העליון
כעץ שתול על פלגי מים, עד שיבת ציון וירושלים.

page 2
בית הספר ובית החולים פ….....
יאמר : אשרי העדה שלה …...
כראוי, ומי יעצור כח לך.........
נאמר בעולת בהמה אשה רי...
המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון לב..
בלב מלא רגשות תודה.
ותתחנן: כל החברה יה ישמרך מכל עברה
טובה אשר, ארך ימים ישפיע לך צור עולמים
אתה לנו אור זורח
ברוך כל בית הר פורח !
והננו משתחוים מרחוק לפני הדרת כבודך
עבדיך מכבדיך היודעים להוקיר ערכך הרב
Page 3
כולנו בלב אחד ובפה אחד לאמר :

הולל בקצוי ארץ ואיים רחוקים ,
..מו''ה משה מונטפיורי נר''ו
הדורש טוב לעמו ורצוי לכל אחיו יהיה מן היום הזה והלאה
membre honoraire חבר נכבד
לחברתנו, ולהיות שבלי ספק במקום גדולתו של הגביר היקר הזה
גם ענותו תמצא, נקוה שיקבל בסבר פנים יפות את בקשתנו
ויארח לחבררה עם פועלי צדק וגומלי חסד עם החיים ועם המתים
מימים ימימה, על פי מצות תורתנו הברה והתמימה.
ב. הגבירה היקרה מנשים באהל תבורך הצדקת

מרת יהודית מונטפיורי עליה השלום
תהיה נזכרת בין הנשמות הטהורות הנזכרות לפי מנהג עדתנו
הקדושה יצ''ו ביום הכפורים וברגלים ע''י אדמ''ו הרב אב''ד נ''י, וגם
ביום יארצייט אשר לה יאמר עבורה קדיש וידלק נר נשמה
בבית הכנסת כפי תקנת חברתנו יצ''ו. ונצפה שתיקר שאלתנו
בעיני הגביר הנכבד נר''ו, להודיענו את שם אבי זוגתו ואת שם
אמה עליהם השלום.
אדוננו היקר והנגבד!
התבשר נא, שקהלנו, שבח לאל, תמנה בין הקהילות הגדולות והחשובות
במדינתנו. בעדתנו תופיע האחדות כבקר לא עבות, אין פרץ, אין צוחה ואין פרוד לבבות.
בבית אחד המקדש לעבודה,כולנו נזבח תודה, ונשא לבבנו אל כפים אל אבינו שבשמים;


Description:
Written by professional scribe in square Hebrew script. Most of the signatures in hand written Latin/German script. The testimonial contains four pages of text(pages 1-3) and signatures(pages 1,4). 

There are no decorations except the names of sir Moshe Montefiore and his
late wife which are written in large and coloured font. Small parts of the upper corners of the of the four pages seem to have been torn and are missing.

The testimonial is dedicated to Moshe Montefiore in 12th of second Adar 1864( תדרך ) and composed on behalf of members of the association of the Jewish community in the important Hungarian city Szegedin. It is titled “The Holy Association of Gomle Chasadim” . Its purpose is to support weak people in need , such as the burial of the dead, visiting the sick and feeding the
hungry.

Some of the signatories are Gabaim (officers) of the Chevra Kaddisha (burial association), Gabaim of charity, medical doctors, rabbis and teachers of religion. It is mentioned in page one that the members have assembled in the local synagogue on Saturday the 7th of second Adar to discuss outstanding issues of the association, review its last year activities,
and decide about future improvement. They also have nominated Moshe Montefiore as the honorary member of the association and have decided to include the name of his late wife in the prayer for the dead (Kaddish) and lit a candle for her soul, which according to the orthodox custom it is cited
in Kipur and other Jewish holidays. 

For this purpose they have asked him to send the names of her
parents. The testimonial concludes with a message to Moshe Montefiore promising that there will be no disputes or quarrels and that unity and harmony will prevail within the community.

Although the text is written in a traditional orthodox style, many signatories have none Jewish names such as Philip, Herman, Heinrich, Wilhelm, Denis, Heiming, Wilk, Karl etc.

Signatures, stamps and seals:

Page 1
two stamps:
[?]'40
hand written on top of the stamp- Szegedin
Page 2
יהודה ליבל לעף רב אב''ד דפה והגליל יע'א
מחבר ספר המפתח ומוציא לאור את המכתב העתי
בן חנני חטר מגיע הגאוני בעל צמח הק ומהר''ל
מפראג נ''ע הנקרא בפי כל

Loewy Oberrabbiner
Simon Ausländer

ראש דחברה קדישא

M.S. Schȁffer
גבאי דח''ק
Gerson Lichtenberger
גבאי דח''ק
Josef Szmetan
ג''דח''ק
Adolf[cz?] Pollak
גדחק
Moritz Minz
צדקה גבאי
Ko[?[anyi [?] Grson
Jacob Pollak
Jacob Heiser
ע''ע גבאי
S. Goldstein
M H Politzer
Jos [?] ubert
Dr. Philip Her[?]zl
Dr. Moriz Al[?]drerl
Mathias Singer
Medicina doctor
Josef Redlich
medicinae doctor
Josef Ausländer
Moritz Lichtenberg
Salomon [?]
Rosenbaum Adalbert
Anton Scheinberger
Brnh. [?]
Salomon Palitzer
Philipp Goldner
M.L. Ma[?]no[?]er
בא[?] דתת
Samuel Bamberger

ראש הקהל
Ignatz Pollak Cultus Vorsteher
יוסף רב מו''ה לימ[?]
Jos[???] [Schulen?] Vorsteher
Moritz Wainer [?] Cassa Vorsteher
Jacob Bitzer Oec[?] Vorstehr
Wilhelm S[?]iger
Dr. Leop. Herz
Dr Herman Attwer
Heinrich Schlosinger
Za[?]i[?]
[Jaromir?]. ?
[?]
Simon EisenstaÅNdter
Abraham Kohn
Ahron Guttman

page 4
ברל הארך
מאנטיפיורא
Leon Kartschimaroff
Obrcantor
Moritz steinitz
[?]
Michael Bettelheim
Wilhelm Bettelheim
Sigmund Schaeffer
Simon [?]er
Josef Fr[?]der
J. Ignatz Ko[?]er
Filip Gelb[?]erger
Leop. Goldschmidt
Deniss Halver
Heinrich Herzl
David Ausländer
Josef Pollak
Leop. Silberstern
Schullehrer
Josef He[?]ska
Hanptschullehrer
הק הרוה לטקהטאני בן מוהל משה
H[?] KotaÅLnyi
Jacob Ke[?]
Sigmund Dr. PollaÅLk
[?] Pollak
Ianive
Moritz Mansberger
Wilh. Löwy
Karl Kolanyi
Jakob Kunitzer
Dr. [?]
Ber[?]
Ignatz Deutsch
[?]
Simon Enzel
Leopold Hoffer
Peter G[?]un[?]
Simon [?]
[?]
Simon Dr. Pollak
Ignoits Lollarus
Heinrich Ausländer
Ignatz König
Three seals