Search Term: null New Find
[Gorodysztz, 1884]
[UCL Spec.Coll. Box 1, Signature: 5]
[Text Testimonial:]

ביום השמיני לחדש השמיני, שנת, יום טוב לישראל, לפ''ק, עיר הראדישץ, פלך מינסק, מדינת רוסיא בן משה שנים היום אבינו משה בנו יוסף אל יה ימים על ימיו כימי משה איש האלהים והיו ימיו מאה ועשרים שנה, ועיניו יחזו בשוב יי שבות עמו בתוככי ירושלים, הללויה! אבינו רכב ישראל משה מאנטופיארי! לבני עמך בכל ארצות פזוריהם היום הזה לחג גדול יחשב, יום שמנה ימים בחדש השמיני, היום הזה יום שמחה וגיל, יום תפלה ותחנונים, שמחה וגיל, אשר יגילו וישמחן אחיך בכל מקומות מושבתיהם, כי אמץ אלהינו אותך והחזיק בימינך עד היום הזה, יום נמלאו לגוך החי, ולרוח הקדוש הנטוע בו מאה שנה, רוח אהבת בת עמו-הבת ציון וירושלים, יום תפלה ותחנונים, לאל רם ונשא, כי יסף ימים על ימיך, ורוחך נכון יחדש בקרבך, ובשיבה טובה דשן ורענן מלא רוח אלוה, תרעה את צאן קדשים אלה צאן אדם עמך, תראה אור בהיר בשחקים, אור הדעת וההשכלה זורח על גוי ועל אדם יחד, ואז יתענגו בני עמך בארצות נפוצותיהם על השלום והברכה ככל יתר עמי הארץ, ביום הקדוש הזה נבואה בשערי בתי תפלתינו לפרש כפינו לאל השמים ולחלות פניו כמשה רבינו בהר חורב, בעד זה האיש משה החי והקיים בנו, יחי משה כמשה נפלל כולנו, והיו ימיו כימיו, וזכרון זה משה מאנטופיארי האיש החי ורב פעלים, יהיה חקוק על לוח לבנו כזכרון האיש משה איש האלהים נותן הדת והתורה, אשר חי חי הוא בקרב כל איש ישראל, וזכרו לא ימוש מאתנו לדר דרים, קח נא ברצון אבינו ואדונינו את רגשי ברכותינו אשר אנחנו מגישים ומציגים אל הדום רגלי כבודך הרם והנשא ליום החג הגדול והקדוש הזה, ודע נא השר האהוב והגדול בנו, כי יסדנו לזכר היום הזה בית תלמוד תורה תורת משה, אשר יקרא שמך עליו, השם היקר והנכבד לנו, וחמשים נערי בני ישראל, ילמדו בכל יום בו תורה על פי דרכי התלמוד ונביאים וכתובים, וגם לשון המדינה שפת רוסיא, אשר אנחנו גרים בה וחוסים בצל ממשלתה הרוממה, וגם יושבי עירנו הקטנה והצעירה הזאת עיר הראדישץ מכירים גדולת ערכך והפעלים הטובים אשר פעלת בימיך לעם ישורון וליושבי ציון וירושלים כלתה נפשם להיות בתוך הבאים לשאת תודה וברכה לך, כי כבוד והדר יתנו לשמך ולזכרך פה כבכל אפסי ארץ, ויאמרו, יי עליך תחיה! ויגדל שמך, והיה ברכה, לעד ולנצח נצחים אמן:

החותם בשם כל העדה יוסף דוד רובינשטיין הרב דפה
ההגה וחבר האגרת הזאת משה בנו ישעיהו ליב יאחנאוויץ מגרי העיר הזאת

Dedie a vous Monseigneur Moise Montefiore
par moi l’auteur de cette Ecriture en Hébraique Moise Jachnowitz qui demeure, a Gorodysztz District Nowogrodek government Minsk Russia


Description:
39.5 x 38; single page (vellum?); professional scribe; black ink; enclosed in a thin black frame ornamented in the corners; contains two red seals (illegible); date in Hebrew