Search Term: null New Find
[Grosswardein 1864]
[UCL Spc. Coll., Drawer 2, Signature: 209]

[Text Testimonial]

גראסווארדיין באונגארן המדינה כ''ה לחדש תמוז בשנת דרכת בים ק


מעת אשר נראו נצני מטעי בית יעקב וחוטר מגזע אב המון גוים על פני תבל וכבוד ה' עליהם יראה ואבני נזר אש דת ושם ישראל התנוסס
על פני כל הארץ לתהלה ולתפארת בתוך שאון לאומים והמון גוים רבים אשר השתחוו לאלילי כספם ואלילי זהבם והלכו משפחות האדמה לאור
ממלכת כהנים וגוי קדוש בעת אשר חשך יכסה ארץ וצעיף ערפל על קדקוד לאומים וגם אחרי כן כאשר גלתה יהודה ותרד פלאים אחורנית עשר מעלות 
מטה מטה ושונאינו נשאו ראש ובמלתעות כפירים יחרקו שן לטרוף שה פזורת ישראל ונועצו  לב יחדיו להדיח שארית בית יעקב מעל צור ישראל
קדושו , ורבת שבעה לה נפשם לעג השננים והיתה נבלת עבדי ה' כדומן על פני השדה תחת שמי ה' ואין קובר , היה תמיד עין ה' על עם קרובו , ושלח לפניהם
אנשים אשר ילכו לפניהם לפני מלכים יתיצבו להתנפל ןלהתחנן על עמם וגם פקד עליהם אנשי חיל אמיץ לבם בגבורים אשר השליכו נפשם מנגד יצאו
לקראת נשק לא יחתו מפני כל ˙ והרימו נס מלחמות תנופה בעד עם ה' , ותורתם מורשה קהלת יעקב עד כי הקימו סופות וסערות הזמנים לדממה ויחישו משברי גלי
העתים אשר צפו על ראש עם ה' וגם בימים האלה אשר כל העמים בארצות אירופא תקעו כף וקראו דרור לכל יושביהם וחזקה אחת תהיה להם כשוע כדל :
כנקלה כנכבד , אכר עם רעה צאן , בכל זאת ישראל עוד לא נלוה אליהם עוד לא נספחו אל תושבי הארץ ןידל כבוד יעקב עוד הבדל יבדילוהו מעל עמם
יפטירו בשפה עוד על יהודה , אלה בחלקת לשון נכריה החניפו אהבה ואחוה לנו ובקרבם ישימו ארבם ואלה יכתתו אתיהם ומזמרותיהם לרמחים ולחרבות
ונועצו לב יחדיו להכחידו מן הארץ . וזה שנות דור ודור לא יכולנו נקיון ממשטמת אויבנו לתת גם לנו מורשה בתורת האדם ומשפטו ולהעביר חיץ רוח
קנאה ושנאה מקרב הארץ ' ועם נגש ונענה אסורים בחבלי עוני ולחץ היו לבז ואין מציל עד שקמת משה עד שקמת מאנטעפארע לנתק מוסרות 
אומללים ולפתח חרצובות רשע וכמשה אדון הנביאים ע''ה אשר שמו בקרבך יצאת לישע עמך והנפת ידך בעים רוח במלאכות ה' צור ישראל וגואלו ומלתו על
לשונך לדבר לפני מלכים אדרים לבקש לפניהם על עמך קשי יום אשר היו לברות למלתעות עול ובמסכנות יאכלו לחמם לחם עצבים ובמדינות רבות נסכרו מעינות
מסחר וקנין ודללו וחרבו מקורי מחיה וכלכלה וחפץ ה' בידך הצליח ' ועברת אורחת ימים במדבר ציה בארץ נוראה ; בלהות שואה וציות מדבר לא המסו לבבך
ונפשך המלאה רצון וחנינה אף לא זוקן ורוב שנים הביאו מורך בקרבך ' ומקטב ישוד בארצות תימן לא תירא ' כי הלך לפניך צדקך להוציא ממסגר אסיר ולמחות
דמעות עשוקים מעל פניהם ולהצהיל פניהם בשובע שמחות ובני עמינו יושבי חושך וצלמות אור נגה עליהם ועל ידך אמר אלקים יהי אור ויהי אור לבני ישראל
במושבותם בארץ תלאובות בחדרי תימן ' ובקסם שפתיך קראת בשם ה' למלך אדיר, שלח עמי ויעבדוני כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם !

וגם אנחנו יושבי קריה עליזה על שפת נהר הערש מזרחה שמש במלכות אונגארן עדת ה' קהלות יעקב בק''ק גראסווארדינן החוסים בצל מלכי חסד ורחמים תחת ממשלת
קיסר עסטעריין האדיר יר''ה ומטוב הארץ נאכל ככל יושבי הארץ עם חכם ונבון אשר שלמים הם אתנו ות''ל חמס ושוד לא ישמע בגבולנו ופרץ וצוחה באזנינו לא שמענו
ברחובותינו ' רק אשר אבתינו ספרו לנו פועל פעלו בימיהם צוררי יהודה בימי קדם ' גם אנחנו נקדמה פניך גדול ליהודים הגביר השר והטפסר בתודה ונודה ה' בכל לב
על כי שלח לפנינו ציר נאמן לשולחיו את הרב החכם מוה' משה מאנטעפיארע עבדו לפני שמש ינון שמו לא'וי''ט וגם אנחנו עבדיך אוהביך ומוקיריך
בכל לב ' ידוע ידענו כי לזכר עולם יהיה צדיק וזכרו לא יסוף מספר דברי הימים ויכתבו מעשיו לדור אחרון בקורות ימות עולם ' נכספה וגם כלתה נפשינו לענוד את שמך
הנכבד עטרות לנו ולצאצאינו ולהעלות את שמך. על ראש ספרינו ' ולחרות אותו בפנקס הקהלה למען יעמוד ימים רבים לזכרון לנו ולבנינו ;
ועתה אנחנו קהל ה' דק''ק גראסווארדיין ראשי העדה ואציליה וכל העם מקצה למקטנם ועד גדולם ילכו לבקש ולשחר את פני אדונינו השר תיקר נא נפש עבדיך
המתנפלים לפני מעלתך הרמה והנשאה והואל נא פנה נא בנו לתת לנו רשיון להעלות את שמך הרם והנשא על ספרי עדתינו ובקהלנו תחד כבודיך ובמספרי בני
חברתינו תבוא ' ועלינו יציץ נזרך נזר הקודש ' ויחוקו נא מפעלותיך בעט ברזל; 
בספרי בני חברא קדישא דגמילות חסדים למען תהיינה
למופת לנו ולבנינו דור אחרון יקימו ויספרו לבניהם כי זה משה האיש דורש טוב לעמו ימה וקדמה צפונה ונגבה ' יצא לישע עם אלקי אברהם למענן
גם צאצאנו אחרינו תעשינה ידיהם תושיה ליראה את ה' ולשמור משמרתו וחוקותיו ותורותיו כל הימים ולעשות צדקה וחסד ורחמים בארץ ˙ והנה על טובו הגדול
אנו בטוחים ועל צדקתו אנו נשענים כי לא יאמר נואש לדברי עבדיו ואל ישיבו היקם מלפניו
דברי עבדיו המתנפלים והמתפללים בעדך אל ה' שיחדש
 כנשר נעוריך לאורך ימים טובים אמן

יפרח בימינו צדיק צדקות אהב ; לא כספו כסלו אף לא מבטחו זהב ; רק יזרע לצדקה בשדמות יהודה
יציץ ציץ ויגמול ויבקע כשחר אורו ; ברכים כושלות יאמץ ורגל מועדה ; יהי אלקים עמו ועליו יציץ נזר
 
ה''ה הגביר השר והטפסר גדול והטפסר גדול ליהודים צבי ישראל  נודע ביהודה וגדול שמו הרב החכם מרנא ורבנא מוה משה מאנטעפיארע נ''י
יהי נועם ה' עליו ויחליף כח לאורך ימים טובים אמן סלה ועד


אני פרנס הממונה על הצבור החותם בשם קהל ה' מכבדיו וחושבי שמו
גם אני אחוה קידה' בלב תודה אשריך השר ! אשריך צדיק תמים ' שמך תאות נפשינו

וכולנו בברכה יוסף ה' ימים בנעימה' עד בלי די עד ימים ימימה כחפץ נפש צדיק

ונפש עבדיך המשתחוה מרחוק 

ישראל יזרציקיהרץ
 לאנדסבערג ארק   גראסווארדין והגניף ביוד
More signatures and seals:
There are two partly damaged red wax seals of the association . The left one has the tablets of the ten commandment engraved in the middle and the 
right one shows the figure of a lion (probably the symbol of Judah)
The rest of the page includes signatures in Latin letters :
 

 

Jӧll 
Albert Farka
Präses

Leopold Brüll
Samual Jakob
Löb Frankel
Leopold Fleines[or r ?]
Jerom Meinberger
 Le Docteur Albert Grosz
      Stdt – Physicus
A. Steinz
J [?] Berlitzer
Herman Held 
Miheltz [?]
Simon Stern
Norman[?] Fruedländer
Meze[g or y?] Josef
Ludovicus Grosz  Doctor Medicine et Chirurgiae
Inditi conitatus Biha[rien ?]sus Physicus Ordinarius

Julius Samuel Friedman Advocate

Description:

Size : 34x 100 cm

Square Hebrew letters on undecorated page but many letters in the main text are decorated.

Observation:
Two signatories are doctors of medicine and one is a lawyer.
The testimonial acknowledges the security of the Jewish existence under the enlightened rule of “Kesar” of Austria (Emperor Franz Josef I. of Austria). 
This may indicate that members of the Hevrah Kadisha association were relatively acculturated.

Check the signatures!