Search Term: null New Find
[Odessa 1864]
[UCL Spec. Coll. Box 18, testimonial: 96]
[Text Testimonial:]
בעזר אל שדי לפ"ק
תהלה ל משה
איש האלהים, נחמד לגבוהים, אהוב לאנשים , חכם חרשים,
מעוזר עמנו, נזר דורנו, נוצר תורה כאישון, לנדיכות ראש וראשון,
סיר משה מונטיפיורי
זכרו לא ימיש. לפ"ק

מאת ראשי קהל עדת ישרון תושבי קרית אדעסא
              מאז שלח ה" את משה עבדו, להוציא את עמו, מאפילה אורה ומשעבוד לגאולה, עברו אלפי שנה טרם קם בישראל כמשה רועה משכיל ונאמן אש
						  ר אמרו עליו חכמי ישראל „ממשה עד משה לא קם כמשה“, יען בידו החזקה בקע מי המבוכות לעבור גאולים. נבוכים משעבור הבערות. אבל אם 
						  נשוה לנגדנו כל מעשיך פעלת לבני אנוש בכלל ולעמך בפרט, אז נבין כי בצדק יענו עליו כיום:
ממשה עד משה לא קם כמשה.
  אתה עמדת לפני מושל מצרים, לבקש מפלניו על עמד, הפכת דם למים, הוצאת אחיך מתגרת לוחציהם, העברתם תוך מים ודונים ותצא מול המזנביט א
	ת הנחשלים אחריהם, קרבתם להררי אמונה להתימר בכבודה, עלית למרומי כס מלכים, להוריד עז מבטחה – עדות ליעקב, יחיו בהן בארצות מכרותיהם, בקעת צורי 
	לבבות במטה לשונך, ותוצ'א מי חמלה חנינה, להשיב נפש אחיך במדבר שוממותם, נחית בחסדך עם אלהי יעקב אל המנוחה ואל הנחלה; כך קרך אור פניך, עד כי כל
	רואיך יכירו כי בך בחרה להרים קרן עמו על ידך. בן שמונים שנה שנסת מתניך לעבור ארחות ימים ומדברות, להתיצב לפני שלטן מרוקא, להוציא רצוצים חפשי ואת 
	עם מחצבתך מעבדות לחרות. 
  כל זאת עשית ומי אפוא לא יודה כי רוח משה עבד ה"דובר בך, על כך באנו כיום להשיב לך תורה ויקר, וזאת הברכה אשר נברכך בשם ה" מקרב ולב עמוק: 
   יוםיף ה" לך שנות חיים ורצון, והיו ימיך כימי מ ש ה, לא תכהה עינך ולא ינוס ליחך. כהתעלה ראש פסגת אושר נפשך, ושם יראך ה" את אחיך יושבים לבטח ב
	 ארצות אחזתם, אשר זה כל ישעך וכל חפצך פה עלי אדמות, וכל זרע יעקב יספרו תהלתך לבניהם ובניהם לדור אחרון, ולפני שמש ינוך שמך, כאות נפש כל בית ישר
	 אל ובתוכם גם אנחנו היושבים על מדין וראשי נכבדי קהל עדת ישרון פה אדעסא יום ג" חי" אייר ה"תרכד לפג:
B. Wahtenberg (?)
M. Warheyt (?)
M. V. Lichtenstack
U. Kohen
H. Renihert
U Wachtenberg (?)
Dr J. Levenson
אלכסנדר צעדערבוים (?)................
דאקטאר אהרן יצחק בר"בץ גאלדענבלום.Description
21 cm x 33,5 cm;
Paper;
Two sheets of paper; Text written on two pages;
Professional scriber;

Not all of the signatures are done; also hand-written Hebrew not done;