Search Term: null New Find
[Rome, ?]
[UCL Spec.Coll. Box 1, Signature: 10]
[Text Testimonial:]
לכבוד ה' ולכבוד האמת ולכבוד הגבר הוקם על מחסה ומעוז ועזרה בצרות לעניי עמו רץ כצבי למהר להושיעם ולהוציאם מעבדות לחירות ומשעבוד לזאולה וגבור כאר
י לאמר לעשירים צאו ולאשר בחשך הגלו ה''ה ציר נאמן פאר הזמן הגביר המרומם מעלת השר משה מונטיפיורי צ''ו וגם לרבות אשתו כגופו רבת התמארת הצנועה והג
ברת הכבודה והמאושרת ועל ראשנו לעטרת ה''ה לארי יהודית מונטיפיורי מב''ת אשר לא יכלה להתאפק על צרת חאינו בדמשק ותבוא אחרי בעלה ושאר  שלוחי מצוה להוצ
יא תעלומה לאורה: עת הזמיר הגיע כי ראה ה' בענינו וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים ולא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דבר ביד משה עבדו ישלם ה' פעלו ותהי משכ
ורתו שלימה וזרחה נפשו כאור החמה על אחת כמה וכמה ומי האיש כמוני היום אחרי כי אדוני משה הפליא חשדו עמי ממני הכתיבה כי היא ישרה בעיניו וצוני לכתוב לו 
ס''ת כדין וכהלחה שלא אקח הנוצה לצאת חוצה בשמחה ועלצה הששון ודיצה? לכן זאת העצה היעוצה לזאת ממחיצה ולרוץ במרוצה בצמון ברך הלל נרצה דבר המוטל עלי חובה
 לעשות הקרבה ממנחת האומר: ואף כי יש כאן סתירה כי ראו היה לי להיות נחבה אל הכלים ולא לשוח שיחת חולים במילים שפלים והבל הבלים שאינן עולין לבעלים לשם חו
 בה כי אנכי תולעה ורימה ואין אתי יודע עד מה אעמ''כ לא מנעתי את עצמי להכיא עצמי להביא עצי השירה ולארוג בתים לשירה כי כן חובתי וכן ימה לי להיות עבד נרצע
 לעבודתו עבודת הקדש ואת קסתי נתתי בענן ותהר ותלד אלה הדברים: 

הנה בדמעתה העיר דמשק
בוכה ואל תוכה פשה הנגע
הכול מבשר כל צועק ברגע 
אנא תנה פדיום מגן ונשק

רבים בבכי ובצום ובשליש דמע 
בחור ולובש חור ושב וילד 
גלגל ופי מגל סובב בחלד 
אויה גורל אכזר הגדיל השמע 

לכן ומי תכן רוח שמים
אוה אזי צוה לקרוא הגבר
הלך כמו מלאך ויעל אבר
שמה שלו שקט מנה אפים

משה אנוש נבחר לחזק בדק
האיר היום אחר סופה וסער
ויפתח אל צורו אליו השער
בו נשקו יחדו שלום וצדק

רגע בת קול יוצאת ותם הבכי
אל תיארי צאני וקומי אורי
שאי זמרה אל שר מונטיפיורי
חכמה ותבונה לו שוכן תוככי
שלוה ביום הוה נמצא נרגיע
עדה תני תורה כי זה יושיע

נאם עבד לאדני לשרתו ולברך בשמו כי נאמן
הכותב יהושע נחמן   

Description:
43 X 33, single page, professional scribe, black ink, enclosed in a thin black frame; first part written in Rashi script; the second part (poem) 
written in pointed Hebrew;  date in Hebrew