Search Term: null New Find

[Vienna, Austria, 1865]
[UCL Spec. Coll., Signature: 60]

[Page 1:]

VIENNA SEPHARDI HEBREW CONGREGATION.

Address to Sir Moses Montefiore

[Page 2:]

יעלה לרצון

לפני

מעלת עטרת ראשנו, ידיד נפשנו, מאור עינינו, צניף תפארתנו

הוא הישיש השר הטפסר

,הנגיד המרומם, אור יומם, המתחסד עם קונו, בנפשו והונו

וכנשר יעיר על עמו

כש'ת החכם מורנו הרב

סיר   משה   מונטיפייורי

נרו יאיר

ויהל, כאור שמש כי יהל, ובימיו תושע יהודה וישראל

אכי''ר

מזכרת אהבה ומזמור לתודה מקהל קדוש ספרדים יצ''ו בווין

יע''א

בשנת רני ושמחי לפ''ק

Wien, 1865

BUCHDRUCKEREI VON JACOB SCHLOSSBERG.

[Page 3:]

אדוננו היקר !

  מנחת תודה פרי עטנו אשר הקרבתי לפניך . בעדי ובעד קהל קדוש הםפרדים פה עי''מ וויינה יע''א יצ''ו
הגם שהיא קלה בכמותה . בלי שרק השיר. ובלי פירכוס המליצה. תערב נא לפניך כמנח פרי קודש הלולים
תודות ושלמים. אשר הקריבו לפניך אישי ישראל בסלי זהב המליצה. ובכלי פז התבונה. – להיות מן הנמנע
ליתוש כמוני קצוץ הכנפים. להגביה עוף אחרי נשרי שמים. ולשיר כמוהם כשירת משה רבנו על ים סוף. שירת
משה מונטיפייורי בנועם צוף - . ואין בשבט הראובני תשורה להביא. כי אם תפלה לעני. אשר לפני ה'

שפכתי שיחי בקהל עדתי. עליך השר. בעת יצאת לישע נפשות עניי עמך אסירי עני וברזל. לעבור בים דרך
בזמן הקור הנורא. לשמך מכל רע. ולהות חנך בעיני השררה. גם מזמור לתודה. שרנו לאלהינו בקול רנה.
בעת השמיע המגיד. בואך לשלום. ובתפלתי יבחון גבר. כל הטבה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. ותקף
יקרת ברכת הודיה ואהבתן של ישראל למשה הוא כבוד שם תפארתך נ''י כי ידעתי כי נחת ינחת איש צדיק
תמים כמוך לקרא בתפלתן של ישראל. כאשר איש איש ממקומו תמכו בידי משה ברחמים ובתחנונים אל ה'
ועל ידי זה ירים משה וגבר ישראל: ועוד בו טעם כעיקר כי מעת בקודש חזיתיך פה במח''ק לי מה יקרו נעימות
מדותיך התרומיות. והעולה על גביהן היא ענות נפש היקרה הזוהרת כעיש. אשר כברק נוצץ תשקיף החוצה על
העין. בעת ידאבו אותה בכניעה והלולים. היות נגד טבעה הצח והפשוט. העולות והשבחים . ותארי נחוחים .
אולם. גם כי יסגירו בעדך בתל גבוה כמגדל דוד . לא תוכל לעצור ולעמוד נגד מים אדירים השוטפין במרוצתן
מלבן של ישראל המלא על כל גדותיו מרוב טובך וחסדך אשר תמיד כאב היית להם. - גם אם יהי' בידך מטה
משה לא בו תבקע נחל איתן וים צוף כזה- . ומעין זה שמעתי רוחי בקרבי. ככנור תהמה מדבר בדומה. לאמר.

			כמשה רעה נאמן לגאולת אחיך, נבחרת,
			כמהו להציל את עמו , נפשך עליהם חרפת,
			כמשה עניו מאד, לזיו הכבוד פניך הסתרת,
			כמוהו תאמר למהלל מי אנכי כי אתי האמרת,
			כמשה תקרא ,,רב לכם לפאר מפעלי
			הלא לה' הבו העוז, כי הוא הגומל עלי''
			כן כמהו תאמר אבל בני ישראל לא שמעו אלי

	ועל מה שאחרו פעמי רגלי עני לבא בתוך הבאים לברך את אדונינו נ''י. בשתים יתנצל עבדך היום. האחת.
עדי שערתי בנפשי עתה כי הקיף כמעט השנה, נפשך היקרה אולי השיגה המנוחה כאשר היתה באמנה
ולא עוד עבור תעבורי כעד הנה תמיד בשאון גלי ים אגרות ומליצות ממקור אהבתן של ישראל למשה: - ואת
השנית אעשה עולה. להיות מנחת תודתי כמו מי אפסים. לא חרפתיה לתתה להלוך בתוך אדירי משברי
נהרי גדולי ישראל יצ''ו למען לא תבלע ותבטל כטפה בתוך ים – ואוחילה בחסדך הגדול כי תקבל
באהבה וברצון פנינה זו קטנה. כאבני שהם ספיר ויהלום אשר הביאו נשיאי ישראל . המשובצים בעטרת פז הגדולה
וכתם השם טוב . אשר בה עטרו ראשך היקר לכבוד ולתפארת לשם עולם. וזו הפנינה תאהב כחנה. לתת לה
מקום בין אבני המלואים בדיוטא התחתונה. ובכתר כבודך תאירי ותזהירי כאור שמש במרומים. ובהיכל הזכות
שם בשחק זכות צדקתך עם ישראל יהיו נרשמים. ןפה בארץ תאכל מפרי קרנך מעדני עולם בהיכלי עונג מור
ואהלות עם כל ראשי בשמים. העושר והכבוד. הזקנה והשיבה. ובריאות הגוף יחדיו יהיו תמים. וכאות נפשך
היקרה תאריך ימים ושנים בטוב ובנעימים. וכאות נפשך ידידך קהל עדינה. וכאות נפשך עבדך עוב''ק פה וויינה.


הצעיר ראובן לבית ברוך ס''ט .      

[Page 4:]

תפלה למשה

התפלנו לה' בעד צבי עדיינו ופאר עמנו הישיש הנכבד השר הטפסר כמה'ר משה מונטיפייורי נרו יאיר לעולם בעת נסע
מביתו לעבור דרך ים למאראקא להציל נפשות מישראל אסירי עוני וברזל לעמוד לימין משה ולהצליח דרכו אשר הולך עליה,
     בקהל קדוש ספרדים יצ''ו פה ווין יע''א פ' יתרו שנת רני ושמח''י לפ''ק.


  אנא מלך רחום וחנון . בורא כל העולמות. ויוצר כל הנשמות ויודע כל תעלומות . הנעלם ונשגב מכל
רעיון . העונה בצרה את יראיו ומצמיח ישע ופדיון . מלך נורא יושב בסתר עליון.
חוס נא על עם דל עני ואביון .
ישראל בני רחומיך אשר בתוכם בחרת לשכון שכינת עוזך בנוה אפריון . במקום המקודש אבן פנת יקרת נקודת
 ציון . בארץ צבי אשר הנחלתם בין לבנון ושריון . אמנם אדני! גם כי בעונות אבותינו אנחנו עתה בבור גלות
ללעג ולבזיון . עמוסי התלאות מפוזרים בכל פאות . בין זאבי ערב אריות ולביאות . ונוסף עוד כי עונותינו אשר
רבו למעלה ראש אחרו קץ הפלאות . עם כל זה אתה כאב רחמן ברוגז רחם תודיע . גם בהשתער סופה
וסערה ישועתך ענני ערפל יבקיע . אויב ומתנקם מעל עמך תפריע . בלב מלכי ורוזני ארץ חסד ורחמים תזריע.
כי אלולי המון רחמיך עלינו תופיע. יונה יקושה בין תחמם ושחף איכה תרגיע? כן בכל דור ודור תצו ישועתינו
במפגיע . כאשר בזמננו הארת פניך על עבדך משה מונטיפייורי להיות לנו לגואל למושיע . פארתו בחן
וכבוד בין אלופי מגדיאל. לשמש ולמגן על עמך ישראל . על עדה סוערה וגלמודה בין אהלי קדר ואדבאל : לאיש
כי יהי' לו גואל. אהבתך ויראתך ואהבת עמו ואחיו ברשפי אש בלבו יוקד . שוד ושבר כי ישמע. כארי יתנשא וכנמר
שקד . לרכוב אניות ולדרוך ישימון . למקום אשר יחן שם ישראל בין עקן ובלהן. ויקם משה ויושיעם.
   זכור נא אב רחמן הליכות צדיק זה נתת לנו לעינים . עת בדמשק בניך כצאן לטבח הובלו. אסירי ברזל
ונחשתים. מי כמשה מהר להוריד אל פחת מצרים. והציל בעזרתך נפשות מיד כושן רשעתים. לפניך נגלו כל
מסעי משה להקים שפלותם של ישראל מבין תנור וכירים. גם את שלום ירושלים דרש דרש משה זה פעמים
עם גברתו החסודה יהודית נשמתה בצל צח עתה בשמים. לחונן אביוניה. ולבנות חרבותיה תמיד מגמתו.
חקוק על לוח לבו . ועל אבן טבעתו : גם עתה לקול נהי' נשמע מארץ בארבארייה. קול מר יצריח אנקת בני
ישראל ואנחיו . כי נפשות נקיים נהרגו בענויים . ומהם בזיקים בידי אכזרים בבור בריחיו . מיד ויגדל משה ויצא
אל אחיו : בלב להט בקנאת האמת כאש להבה . לעת זקנה ושיבה . בזמן הקרח הנורא . מהר לעלות מרכבה .
על חייו לא חרד . לעבור משברי ים לארץ ספרד . משם נשען על רובי חסדך בא בשלום למוגאדור . והצל הציל
שם בעזרתך משה אביגדור . זכרה לו אלהינו לטובה . בנחת ושובה .
  על זה משה האיש ידיד נפשינו באנו לפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו להתפלל ולהתחנן מלפניך שתגן
עליו ועל כל התמימים השלמים שעלו עמו בשליחות מצוה זו . ותשלח להם מלאכי חן וחסד ללוותם לתמכם
ולסעדם. ולהצילם מכל אורב ומקרה ופגע. ותתמיד בריאותם ומזגם שלא יחלו משינוי האויר והמים . ובפרט
להזקן עבדך משה ימינך יי תרוממהו . ימינך יי תסעדהו . חוט של חסד משכינת עוזך משוך על פני משה
למען ימצא חן ושכל טוב בעיני המלכים ורוזני ארץ למלא כל בקשותיו בטובתן של ישראל . ולהשיבו עם סיעת
מרחמוהי למחוז חפצם בלב שמח כי הצליחו בעזרתך בשליחותן. שמחה שאין למעלה ממנה. ואין כמותה בכל
תענוגי עולם . ובזכות תורתך הקדושה שקרינו היום לפניך תצוה חסדך תמיד עליו ועלינו . ובזכות קדושת השבת.
ובזכות אבות העולם . ובזכות משה רבינו רעיא מהימנא כי שמו בקרבו תאריך ימיו ושנותיו כמוהו . בטוב
ובנעימים בעושר כבוד והצלחה . יעמוד על הברכה . הוא והנלוים עמו . בגיל וחדוה פרי צדקתם יבצרו. ותהלת
יי יספרו אכי''ר

זאת נחלת עבדי יי וצדקתם מאתי נאם יי 
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה. ה' צבאות אשרי אדם בוטח בך. ה' הושיעה המלך יענינו ביום
: קראינו 
 
[Page 5:]

לבני ישראל מזמור

יסודותו בהדרי קדש במקהלים לברך ליי': ביום שב משה עבד ה' מארץ רחקה, אל ביתו
בשלום: יי' בעזך ישמח עמך, ובישועתך מה יגל מאד: תאות לבנו נתת לנו, זה היום שקוינהו
מצאנו ראינו: לשמוע בשורת בחירך , לראות בהצלחת מלאכך, זה משה האיש, אשר אהבת
סלה: אשר שלחתו לישע עמך, בני ישראל רחומך . הגרים בארץ חם, במחשכים במצולות:
השפלים ונבזים, בין להבים ופתרוסים, שואפים על עפר ארץ, כטיט חוצות נדרסים: אשר סורו
טמא קראו למו, להיות חרפה ביניהם חתמו, שמו אותתם אתות: ישראל יעטה שחרחרת,
בצניף ראשו יהי' נבדל ועצורים בנעילת הסנדל: והמה לדמם יארבו, להתעולל עלילות ברשע,
בלי עון ובלי פשע, כצאן לטבח יובל : למשמע אזן | דאבה נפשנו, אנקת אחינו, זעקים בין
קוץ ודרדר אויה! כי גרנו משך , שכננו בין אהלי קדר: מגפן אשר ממצרים 
תסיע , מעולליה
אשר נפזרו בארץ בארברייה, ראה נא נא, ופקוד גפן זאת : לפניך ה' אלהינו, עלתה שועתם השמים
ואותם זכרת, להושיעם מעני מצרים: ותאמר שויתי עזר על גבור, הרימותי בחור מעם:
מצאתי משה עבדי, נאמן באהבתי, מונטיפיורי בחירי: כי ידעתיו כי אין כמוהו בכל עמי,
לב להט בקדושת שמי: לא יחוש על צער וטרח, ישיש כגבור לרוץ ארח: אטה חנו בלב
גבירתו מלכת ארץ בריטאנייה, היקרה כזוהר הרקיע, כאילת השחר, בין מלכי ארץ תופיע:
מליצתה | כי רבה היא, לא תשוב אחור בכל הממלכות, אשר יעלה משה שמה: כל מקום | אשר
ידרך כף רגלו, יזרח כבודו בהלו, יגיל בישע מנלו: בעת | ירכב אניות בגאות הים, בנבכי דכים,
שאון גליו אני אשבחם, וכשמן אחליקם: לא תאונה אליו רעה, צינים פחים| ורוח סערה, כי מלאכי
יסבבהו, כצנה וסוחרה. אנכי אהי' עם פיהו בעת מענו, ובשמחה ובשלום אשיבהו לאפדנו,
ובשמי תרום קרנו: כי צדק לפניו יהלך , וישם לדרך פעמיו: על כן נודה לך ה' אלהינו בקול
תודה, נזמרה גבורתך: נותן עצמה ואונים, לזקן בן שמונים: בלב ירא ובוטח, דרך ים מדבר
והרים, ברוח נכון ושמח, עמד לפני מלכים אדירים: בהדרך צלח רכב, והציל נפשות עמך,
מעבור בשלח: קרן אור פני משה עת קרב, לפני שולטן המערב, המלך הגדול במארוקו:
קבלו בכבוד ובשמחה, היכל מלך הכין לו למנוחה, השביעו מטובו משאת וארוחה : רצון מלך
כטל על עשב, מלא למשה כל חפצו , לקרא דרור ציוה, ליהודים בארצו: בשלום וגילה הבאתו
לביתו , וכל זקני עירו ששו לקראתו: עטרת בהוד פעלו, וצדקתו יעמוד לעד לעולם: כמו כן
אתה ה' תשביעהו מטוב עדנך, ותחדש כנשר נעוריו, כימי משה בחירך יחיה בצל ימינך: יהי
שמו לעולם, כל עוד השמים יתנו טלם, ויתברכו בו כל זרע ישראל: בימיו ובימינו, תושע
ישראל, בעת תבשר המבשר משיחנו הגואל, ישמח משה גבירנו ויגל ישראל: ואנחנו עמך
וצאן מרעיתך , נודה לך לדור ודור נספר תהלתך . הושיענו ה' אלהינו וקבצנו מן הגוים להודות
את שם קדשך להשתבח בתהלתך: ברוך יי | אלהי ישראל מן העולם ועד העולם, ואמר כל
העם אמן הללויה.

Description:

The testimonial contains five pages. Except the first page it is professionally written in square Hebrew scripts. 
It is written in black ink by a professional scribe. The pages are not decorated.
The title page also has inscriptions in red and brown ink and is enclosed in a simple golden frame with little ornamental decorations in the corners. 
It is addressed to sir Moshe Montefiore by the Sephardi congregation of Vienna (see page 1) typography of Jacob Schllossberg in the year 1965 (see page 2).
The text of praise in page 3 is written on behalf of the congregation by the junior Reuben Baruch (the abbreviation ס"ט could mean pure Sephardi )
In page 4 Moshe's wife Judith is also praised for joining her husband in his journeys and sharing the risks and the hardships.