Search Term: null New Find

[Inowraclaw, Prussia 1864]
[UCL Spec.Coll. , Signature: 008]

אל שר ישראל פאר הדור והדרו עטרת ישראל ותפארתו , נודע בשערים שמו
 לצדקתו ולתומתו ה''ה האדון הגדול מעוז ומגדול 
כקשת מה''ו משה מאנטעפיארע ני'' לנצח קק לאנדאן הבירה

הן כשמן הטוב תורק וכקטורת הבושם ריחם הניחוח נודף למרחוק כן שמך הגדול והמפואר מלא את כל מרחבי תבל ושמך הולך במחנה העברים מקצה אל קצה הן
כנשר תגבי' עוף ובין הכוכבים שמתקניך לשבת בין גדולי עולם , יקרת מאד ונכבדת בעיני מלכים ושרים ,ומה יפו פעמיך כקודם הליכות, הן ידרכו בנתיבות לא סלולות  
 וערוכות ,ואם זעקת בני ישראל אחיך באה אליך מקצוי ארץ , או אף כי בלותך בשמן רענן לא תחוס על גופך הרך והענוג על אודות התלאות אשר אולי ימצאוך בדרך ותשלך את
נפשך מנגד וכאיש מלחמות תעיר קנאת עמך ,ותלך אל דרום ותסוב על צפון ,סובב סובב תלך ברוח דעת ויראת ד' ב''ג חלקי עולם אייראפא אזיען ואפריקא אל מקום מלכים
ושרים ולא תתני פוגת לך עד כי תגיע למחוז חפצך להפר מחשבות ערומים המעיקים את אחיך ישראל ותטה לב מלכים ושרים עליהם לטובה ותתן לך עמך כבקשתך ואז תפיח
רוח חיים בנפשות ישראל האומללים תשלח דבריך וירפאם וימלטו משחיתותם ,הן זה השרה אשר זממה לך ותקחי מפרי מעלליך נטעת כרם נטע שעשועים וכאיכר בוקע ופולח בארץ
ישדד אף אדמת סלע עד כי מוציא פרי מעשיהו כן אתה לא תיעף ולא תיגע עד כי תטיף לאחיך רסיסי טל תחיי' ותציל מיד אויביהם בני ישראל היושבים בחושך וצלמות אסירי
עני וברזל וכנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף כן תפרוס כנפיך עליהם ושאם על אברותיך,וחבלים נפלו לך בנעימים אף נחלת שפרה לך כהיות לתשועת ישראל בכל מקום
בואך ותוחלת ישראל לא נכונה אם יחזיקו במעוזיך ומה הדבר הגדול הזה כי תבצע מעשיך לטובה תמיד באין פגע ומכשול אם לא כי קנאת ד'' צבאות תעשה זאת
ויראת ד'' היא אוצרך , היא חרותה בעט ברזל ועופרת על לוח לבך הטהור ,והיא תסלסבלך ותרוממך על כל פגע העומד לנגדך , ועוד לא שבעת מדרכיך וממעלליך
הטובים אשר הכינות ואשר פעלת כאשר ראינו ונשתוממנו והימים לא כבירים כי גם אחרי בלותך עוד היתה לך עדנה ללכת לעיר מאראקקא ,ודרך שם עברת
ארץ צי'' ושוממה ובמדבר בארץ תלאובות הלכת ארץ כמעט לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם ולא שקטת ולא נחת עד כי באת למחוז חפצך להציל נפשות ישראל
מצרותיהם ומיגוניהם כי נפשות אחינו שם ערגו לנגדך וצמאה נפשם אליך לאמר אולי אתה תנחמנו מצרות לבבנו ומעצבון ידינו ע''י גדולתיך ורוממתיך אשר
יותירו לנגדיך שם רוזנים ונכבדי עם באו לקראתך ולרקמות תובל למלך בכבוד ותפארת ועלית למרום שבת הקיסר האדיר ממאראקרא ובנועם דבריך
ובמתק מליצותיך מצאת חן בעיני המלך השרים שם שבית שבי לקחת מתנות
באדם וקבעת מקובעיהם נפשות ישראל שריה בשם אלקים עם אנשים ותוכל ושם
הרימות קרן ישראל המושפלים שם עד לעפר למען ינוססו בין העמים לגאון ולתפארת ,                                   ורצוצים ישולחו חפשי ,ובמה ניכף לאדונינו על אודות הדבר הגדול הזה אשר
פעלת ? האם נקדמך בתודות ובתהלות הלא לך ד'ומי'' תהלה אין ערוך אליך כי מי יחוש לטובת כלל ישראל חוץ ממך ?

אכן יקרת לבבך הטהור המשמח אלקים ואנשים וענותנותך אשר במקום גדולתך כוננת    הן הנה הרבונו עוז לגשת מול הדרת קדשו
ולכבדיהו להיות חבר לכבוד ולתפארת עהרענמיטגליעד ליראי יי' ולחושבי שמו הן המה בני חברת בית המדרש הגדול בעירנו פה
אינאווראצלאוו הבאים על החתום פה אשר נתיסד הביתהזה זה תשים שנה אשר ישבו שם תמיד הוגי בתורת ד' יומם ולילה . ועתה לחזק
את בדק בדק הבית נתחדשו השטאאטוטען הלוטים פה אשר נשלח לאדונינו למען יראה אדונינו ממנס הטובות והזכיות אשר יגיעו למי אשר
יספח לחברתינו גם אחרי שובו לעפרו ויזכה לראות באור פני מלך חיים ,וגם כפי הפאראגראפען ,22 ,21 ,20 ,19 & ,16& מחזיקים אנחנו
אנשים מופלגים הלומדים כעת בקביעות כ''ב''ה''מ''ד לזכות נפשות בני החברה בחיים ואחרי מותם ופקודתם לשמור בכל שנה ושנה יום
מיתת כל אחד מבני החברה למען ילמדו ויתפללו יום זה עבור נשמתו למען לא יסוף זכרו ושמו לא ישכח עדי ננח :
וזאת הם הזכיות לבני החברה : וזאת היא המנחה הקטנה אשר נוביל לאדונינו כפי יד ד' הטובה עלינו
ואם כי מצער היא לגדולתו ולרוממותו בטוחים אנחנו בצדקתו וישת לבבו שכל ימאם ויבוז
לתשורותינו :
ונקוה שישים מדברו כעדן לעומתנו לאמר לנו כי מצאה חן בעיניו המנחה הקטנה אשר הובאת לו . וכי יאות לנו להיות חבר מכובד לחברי בית מדרשינו,
ועם דברי רצונו אשר יאמר לנו עמם נכבדה , אנחנו עבדיו המשתחוים מול הדרת כבודו הרמה והנשאה המתפללים בעד אריכת ימיו בטוב ובנעימים:

Description:
Hebrew text. Except the title written in Rashi letters. Not decorated.
The members of the academy wish to grant Moshe Montefiore a honorary membership of the
local academy (Beth Midrash).

Stamp of the Gabai (the manager of of the academy affairs), and the signatures of the members of the academy's association:
 
          אינאווראצלאוו במדינות פרייסען תשעה לאדר שני תרכד לפק
 The stamp (disk shap):
דער פארשטאנד צבית המדרש
גבאי
ד ב'' ה'' מ'' ר''
drawing of a Star of David

INOWRACLAW
DIE VOR STEFIER DES FOASCHUNGSHAUSES

Signature at the right side of the stamp:

              יעקב בר' נפתלי הירון אפפענהיים
I.Eppenhiem  
Inouraelaw
[?]nashiu
Signature at the left side of the stamp:

הק' שמעריל ה[?] ז[?]יאל משה סגל

Signatures of members of the academy's association: 
אנשי          החברה
First row of signatures:
הק אזל אליעזר פאללאק אב''דפה לעווין יחזקאל
E. Pollak
Rabbuner
הק אברהם [?] ל[?]פ'
בער קויפמין
אברהם הירשבערן
Seecond row:
יעקבליטטויש רבר[?] דפה
אברהם פרייזענטהאל .
 יחזקאל אויערמאך .
צגלעל [?]ל [?]אהו
Third row:
הק'' רפאל שלעזר לגער דיין
יוזעף לאוויא .
יוסף עוועזאהן
אברהם הירש קאהן
Fourth row :
הנחוזאיצק לעווי דיין
הק' יחיאל [?] מיראלסקי.
אבראהם רירטסו
Fifth row:
ה''ק יחיאל מיכל במוה אליעזר לייזרוזל הלוי 
        מגדפר שר' דיעו''א 
שמואל בן ח דוד פראנצאו א[?] קיילדר
Sixth row:
הק שרגא פייגש קר[?] שקאלנר
אדאלף לפרינך
הק ישראליך בן מהאברהשט הק ישראל ב[?] .
Seventh row:
נתן גיעוה פייגוני שקפלנה
יוליוס ווייסגייל
יצחק ילייזך [?]
Eighth row:
קאפעל [?]רח פריידענטהאל
אברהם קום פך
אייזק בכה שמעון
 אברהם שמרינך