Search Term: null New Find

[Slonim, Russia 1849]
[UCL Spec.Coll., Scanned, Signature: 1]

מכתב ברכה ליום הולדת


צבי ישראל והדרו ,נזרו ותפארתו , מושיע ורב לעמו ,צדיק כביר

סיר משה מונטיפיורי הי''ו

לפני שמש ינון שמו
יראת ה' ימים (משלי ג)
ארך ימים בשמאלה עשר וכבוד שם

אדוננו משה נשיא אלהים ! יום ששון וגיל ומקרא קודש היום הזה לבני ישראל ,כל זרע
                    יעקב יכבדוהו , יעריצוהו ויקדישוהו ,כי קדוש היום לאדוננו !
היום מלאו מאה שנה מאז שלחך ה' הנה להיות מגן ומחסה לבני עמך הנתונים בצרה ובשביה
  להחזיק ידים רפות וברכים כושלות לאמץ , כמשה איש האלהים , אשר בו יתפאר ישראל
נגדה נא כל העמים , כי אך מקרבם בחר ה' את מלאך פניו זה , אשר מאור תורתו האירה תבל
ומלאה ומיפעת אש דתו מלאו כל מחשכי ארץ נוגה מראות אלהים , כמוהו גם אתה אדוננו
לנו נס להתנוסס לעיני רבים עמים ובכבודך נתימר !
רבות פעמים השלכת נפשך מנגד למען עם זו אהבת , עברת ארחות ימים ובארץ מלחה
    וציה ששת כגבור לרוץ אורח , בתוך ערמות שלג שמת פעמיך ובערבות  
 ח˙ל ושרב
דרכה רגלך , לפני מלכים אדירים , שרים ורוזני ארץ התיצבת לבקש ולחנן בעד אחיך
הנענים והנדכאים וה' היה עם פיך ולבני ישראל היית מושיע ורב ! כן משכת   
  חסד לכל
נגש ונענה , לעמו לא שאלת ולדתו לא דרשת ויצא לך שם בגוים וצדקתך מלאה הארץ
על כן עמים כלם יהודוך וישרי לב יברכוך סלה !
לנחם חרבות ציון ולחונן עפר ירושלים שמת עיניך ולבך כל הימים , על תלמי לבבך אדוננו
  , צמח הרעיון הקדוש , להחיות שממות ארצנו ולתת ניר לעם ישראל בארץ קדשו,ללמד
ידיו לפתח אדמתה ולשדד תלמיה , למען יאכלו בני ישראל את לחמם לשובע בארץ קדשם
ולא יוסיפו לשאת חרפת רעב בגוים , עתה אדוננו שמח לבך ותגל נפשך בראותך כי הרעיון הזה
ימלא כעת לב בני עמך בכל מקומות מושבותיהם , כלם החזיקו בו וכיונים אל ארובתיהם יעופו
בנים לגבולם ואחיהם מחזיקים בידם,והנה אדוננו אנחנו חברת חובבי ציון וירושלים בסלאנים
אשר בכספנו ובמאדנו המעט הננו יוצאים לישע אחינו
העובדים על הרי ישראל , ממעמקי לבבנו שולחים אנחנו את ברכותינו אליך ,כי יוסיף אלהי
ישראל ימים על ימיך ,עוד תנוב בשיבה טובה,דשן ורענן כל הימים וכאשר האריך ה' ימיך
והעמידך ליום הזה כן יגיעך לימים טובים מאלה , ימים אשר בהם ישכון ישראל לבטח על
אדמתו, ירעה בשן וכרמל כימי עולם ,ובני עולה לא יוסיפו עוד לענותו ועיניך אדוננו ראות
ושמחות כמשאלות נפשך וכחפצך לב אחינו בני ישראל בכלל ומנהלי החברה בפרט
יום ב' שמונה ימים לחודש מ''ה תרמה סלאנים פלך גראדנא

Description:

Square Hebrew letters written by a professional scribe from Slonim.
The frame around the main text is decorated with drawings of trees.
This is a letter by members of Hovevei Zion in Slonim.
It is addressed to Sir Moshe Montefiore, signed in 1884, congratulating him on his birthday, praising his deeds and his support for the idea of reviving the wasteland of the holy land, and training the Jewish residents in agriculture. The letter highlights the association's financial support for the labourers in Israel.

[Signatures:]

נאם שמואל דוד ה''ק משה הכהן דומ''ץ בפ''ך סלאנים
נאם זלמן הק''א מוה''רר אהרן וולט שמלשץ דפ''ק סלאנים
נאם יצחק ב''ר יעקב  [?]
נאם עקיבא יוסף ד''ק יעקב מעשיל דר[?]
נאם אברהם אבא [?] שלופ שרגא שינערר
נאם שמואל ב''ר ישעיו משה הכהן [?]


נאם יהודא ב''מ יצחק ראש מתבריא דסלאנים
נאם יהושע העשיל ב'ר חיים יעעקב מורה ישיבה דפה סלאנים
נאם מרדכאי[?] בר שלמה [?] [?] 
נאם יואל שמעון [?] יצחק זאקהיים


נאם מאיר ב''ר יצחק שערעשעוו[?]ץ       } מזכירי החברה
נאם שלמה ב''ר מאיר משה [?] ב''ר מינסק       
[Stamp:]
חובבי ציון וירושלים בסלאנים

[Scribe:]
אני הכותב חיים מיכל וויינשטיין סופר סת''ם בסלאנים