Search Term: null New Find
[Minsk, Russia-1864]
[UCL. Spc. Coll., Signature: 184]

Page 1
תפלה למשה

האלהים המושיענו מכל צרה המרחמנו בכל יום ויום והמצילנו לבקרים מידי
עושקינו כח ̍ האלהים אשר לו הברכה הכבוד והתפארת ̍ הוא יברך את השר היקר
והנכבד נדיב ומושיע ̍ פאר עמנו וגאון ישראל כ'ס'ת' כמו''ה משה מונטיפיורי הש''י
האיש אשר בחר בו האלהים למלאך מליץ ומושיע לאחיו הפזורים והמדכאים בכל קצוי
ארץ רחוקים ' דמשק שלחו ויציל לקוחים למות וחרפת הדם מעל בת יעקב הסיר ירושלימה
עלה ויחונן את בניה ודמעות ציון מעל פניה מחה ועוד גם היום בימי שיבתו שם נפשו
בכפו וירד תהומות ויעבור דרך מדבר ילל ישימון ויבוא ארצה מרוקו ויקרא דרור
להאסורים באזיקים ולעשוקים נתן צדק ' בזכות זה ובעבור שעדת מינסק נדבה צדקה
בעדו ישמרהו האלהים מכל רע ומכל נזק יצילהו ̍ את שנותיו יאריך עצמותיו יחליץ
יגון ואנחה יניס מעל פניו ושמחת עולם יריק על ראשו ויזכהו לראות בשמחת יהודה
וירושלים ובבוא לציון גואל במהרה בימינו ונאמר אמן


       מינסק בארץ רוסיא שנת ה' ת'ר'כ'ד' .
Page 2

   אל כבוד השר היקר והנכבד , תפארת ישראל ופאר יעקב ,גאון יהודה' וברכת
ישורון ˙ ברוך אלהים ˙ וידיד בני האדם ˙ראש הנדיבים ˙ ונגיד אחיו ומושיעם בצרה ˙ 
ה''ה הרוזן הגדול כ'ס'ת כמו''ה משה מונטיפיורי הש''י.


שלום לך השר ! ממרחק נביא שלום לך ˙ ומירכתי צפון תשלח לך עדתנו עדת ישראל בעיר מינסק בארץ רוסיא את
ברכתה שלום !ברוך הית בצאתך,בלכתך מעיר מולדתך לעבור בלב ימים ˙ודרך מדבר שממה לבוא ארצה מרוקו
למען הצל לקוחים למות ולהסיר חרפת עולם מעל ראש אחינו – ובדרך היה גם עתה בבואך בשובך אל ארצך ואל
ביתך וחפץ לבך ה'' בידך הצליח ולאשורים באזיקים קראת דרור ולאחיך האומללים נתת צדק:ואם בצאתך
לדרך זו פחד עליך לב כל ישראל וכל בני יעקב ללווך בתפלתם כי ישמרך אלהים בדרך מכל נגע ופגע רע
ומשאלות לבך גם ימלא – הלא עתה שוש ישיש עליך כל ישראל בשובך שלם אל ביתך אחרי כי הצליח ה'' את
דרכך ובברכת השלום נקדמה את פניך היום ˙
השר! גדולות ונוראות הראית לעמך ואין קץ לחסדיך אשר גמלת עם אחיך הפזורים על כל פני תבל ועם
ירושלים ער הקודש : פליטי דמשק יגידו פלאי צדקותיך ובני ציון יבשרו גודל תגמוליך וארץ מרוקו תפצח
היום את פיה בקול רנה : הבו כבוד למושיעי:משה!
השר! הנאמר להשיב תודה לך על כל הטוב אשר תעשה לאחיך – ובלשונינו אין מלה ולך הלא דומיה תהלה
ורק אל בשמים נשא תמיד עינים,ןתפלתנו על כפים,כי יגמלך אל החיים את חסדיך שבעתים:והיום
נגיש לפניך השר את התפלה אשר התפללנו בעדך בבית המדרש הגדול בעירנו ותהי' לך התפלה הזאת
למזכרת אהבה ולזכרון תודה אשר תהגה אליך עדתנו ואתה בחסדך הגדול תקבלנה לרצון וברוח נדיבה
תסמכנה ויתן לך האלהים את ברכתו שלום ; את ימיך יאריך,עצמותיך יחליץ,כבוד והדר יעטרך ותזכה לראות
בשמחת ירושלים ובבא לציון גואל במהרה בימינו אמן : יום ג'' ו'' ניסן ת'ר'כ'ד' פה ק''ק
 מינסק בארץ רוסיא .

Description

Testimonial assigned to Moshe Montefiore by the community of Minsk.
There are three pages. Text is written in Rashi scripts on paper.
The frame of the first page is decorated in an embroidery style .
The second and third pages contain signatures of the rabbis and leaders of the community of Minsk, some in Hebrew and some in Latin letters.


Signatures  :


S . A[?]imer ' [?]
Rvibbi[?]

נאום משה צבי בהרב הג' מוהר''ר ישראל זללה''ה היילכדין מו''צ דפה
ונאום גלעיד יקותיאל מינאר רב המושבע דפ'ה ק''ק 
ונאום משה יהודאיב ב''מ שמואל זללה''ה מ''צ פה מינסק

דובער כ''ח אהרן ס[?]''ד פ''ל מונסל

שאול בלא'א [?] שומה זללה'ה דיין דההל'
דוד מתקיל במהריץ זלה''ה דיין דפע
יצחק ישראל מוהרר דפה מוילענגין 

Pag 3

S. Rappaport
יקותיאל יוסיל כהן רפאפארט
Jacob Huruvitz
יעקב הלוי [?] הורוויץ

H. M. Aisenenstat

משה ענך אייזינשטוט
Simcha Lurie

שמחה לוריא
שמחה [?]ער
אביגדור במשתע לאתאוושך

J. Rappaport
יעקב כהן רפאפארט

[?]al. J[?].Huruvitz
זליק הורוויץ
משה גינזבורג
חיים גינישר

Aizyk Steyn Noturius
יצחק אייזיק שטיין

David Lurie
[?] צוריאל

Shloma Lurie
רפאל הלנרסוף [?]
Raisensl[?]
גרשון חיים שטאל
Chaim Lurie
יוסף בורמן ראשנר
J. B. Rasner
שאול עליאשע[?] בערם
S. Eliosbrg
רפאל זלנשיא
B. Braule
[?] גלאש[?]
Israel Lurie
יוסף [?]
Josel Schlosfberg
גדליא פלדמאן
Josel Ju[?]m[?]n