Search Term: null New Find

[Jerusalem 1849]
[UCL Spec. Coll., Signature: 164] 

בעהי  בינו  עמי

בקשה שטוחה ודרישת האמת מלפני אדונינו השר הגדול איש ירושלים דורש טוב
                           לעמו ודובר שלום כש''ת באראן שר משה מוטיפיורי
 נר''ו : הנה אנחנו אלה פה תושבים הדרים פעה''ק ירושלים ת''ו , נפשינו בשאלתינו אליך השר : הלא האדון יודע
את כל התלאה אשר מצאתנו מאז עלו  אלו אפיקורסים ומיסיונאר פעה''ק שמו מגמתם
לצודד נפשות הישראלי' ולהסיב את לבם אחורנית בנכליהם אשר נכלו להם באופנים שונים ומכללם עשו-
אישקולא ללמד כתב ולשונות , והכל כדי להוציא מחשבותם לפועל למען תפוס את ישראל בלבם ובפרט פה
עיה''ק חלילה : על כן ציון במרר תבכה וירושלים תתן קולה אל אצילי בני ישראל עשירי עם קדש קומו השרים
לעזרת ה' בגבורים לבקש אופן להושיע את נפשות ישראל בכח ואל שלא יצטרכו ישראל לעם אחר : ומאת ה' היתה
זאת כי בא ועלה רו''ם שיח''ל פעה''ק וזוגתו הגברת המעטירה אשת חיל ס''י יאודית תמ''ב : על כן מצאנו עת
רצון להתחנן ולבקש מלפניו הושיעה נא אדונינו השר ובעזר האל יאזר כגבר חלציו לש''ש לעשות אופן
ודרך טובה לתקן בית תלמוד תורה לנערים שתהיה אישקולה כשרה שתהיה נוהגת תמיד כל
הימים עם מלמדים אנשים חכמים וידועים שהם  מתנהגים על פי דין תורתינו הקדוש
כאשר הורונו רז''ל שלא יבוטל אפי' קוצ' של יו''ד הן מד''ס והם זהירים וזריזים לשמור ולקיים
כל תורתנו הקדושה וד''ק וד'''ס וגדרי' וסייגי' באופן שלא יצא שום תקלה ח''ו בשום דור מהדרות הבאים
אחרינו , כי כל מגמתינו הוא להציל את נפשות ישראל ונפש בניהם ובנותיהם מן המינות ומן נגע
אפקורסות : ולזכר עולם יהיה צדיק וגמירי אין הקב''ה מביא תקלה ע''י של צדיקים והחכם עיניו
בראשו לקדש שמו יתברך וישראל עושה חיל תמיד ביראת ה' ושמירת תורתו כאשר הורונו רז''ל
זי''ע ראשונים ואחרונים : ואנחנו כולנו מברכים את שמו ושם נו''ב רב ברכות תמיד כל הימים: הלכ''ד
החותמים ןמצפים לתשו' האדון השר על אופן הנ''ז דוקא החו'פעה''ק ירו' ת''ו בח' מנחם התר'ט ליצי'' ושלם
Description:

black ink , square hebrew scripts, not vowelled.
No decorations.

Observation:

This is a petition addressed to Moshe Montefoire by the Sephardic community in Jerusalem.
They have been very distressed and concerned by the bad influence of atheists and missionaries 
who had settled in the holy city . They ask him as well as the wealthy and aristocratic Jews to help them establishing an academy headed by strictly observant and distinguished teachers inorder to counteract the secular teaching of the atheists. 


Seal, Stamp and Signatures:

A red seal by the Spharadic chief Rabbi with arabic scripts in the centre. :
 
 דא גושפנקא דשדר 
מלכא יר''ה לי לשמי 
 ראשון לציון יצחק 
     קובו ס''ט


A stamp of the academy of Jerusalm. It has a star of David in the middle of which written:
ירושלים
And in the six corners of the star from top clockwise:
עזק , צדק , מה, חן , אמ', לין 

Signed by :

חותם כוללו'   
עיהקירוש''   
תוב''ב    

most of the signatures seem to be written in Cursive Sephardic scripts and need to be deciphered. However, some number of names of the signatories are written in square hebrew script : 

 הצעיר דוד מזרחי סט  רחמים שה הלוי סט הצעיר מאיר פאניזיל סט  חותם כוללו' עיהקירוש' תוב''ב  חי רפאל ידידיה אבולעפיא סט 
 סופר הקהל רפאל אברהם בכר יוסף מיוחס ה'י'ו  רחמים מינחם מזרחי . לישעקנהים תם זקן כהן חי רפאל ידידיה אבואלעפי ס''ט הנכבד חיים ז  אברהם הכהן ק[?]  ס''ט סופר הקהל[?]  רפאל אברהם בכר יוסף מיוחס

More signatories joined the petition :

גם אנחנו הח''מ מבקשים ומתחננים את פני האדון זה משה שר וגדול לישראל לקיים כל בקשת אשר
אשר בקשו הרבנים גאוני ירושלים ת''ו לעשות טובה גדולה כזאת וככל הנ''זל וכן הסכמתינו בהסכמת
כל אנשי עיה''ק ת''ו וה' יהיה בעזרו הנה שכרו למשה למנה כה דברי החותמי' כח'' מנחם תר''ט ושלם
Only those signatures written square hebrew scripts are recorded :

משאל הכהן רחמים ענקידי יצחק'מ' ברוך [?]ץ  אברהם א[?]יאו [?]ץ

חיים ניניו כהן  יוסף קריספין ע''ה חיים קריספין