Search Term: null New Find
[Prague 1864] 
[UCL Spec.Coll., Box 18,  testimonial 88]

[Text Testimonial:]

בֿֿה

לכבוד יקר נעם ישראל ובהרבה דורות, נותן למסירים חירות ולישבי ??? אורות. ובטלטלה ארחקים 
מתקו לו מרורות.
ודברי חסד אל ישראל ממושל רב מתקו לאוזניו כקול ???. השר הנכבד מוהֿֿרר משה מונטיפיורע 
נֿֿי איש צדוק תחים,
כי מי דור ודור יארוך ימים.

הנני שולח את ברכת וברכת כל בני עדתנו הקדושה, אשר מגדיל ועד קטן
???
כאחד ענו ואמרו אותה כמועד כג 
??? ???
,
בכל בתי
כנסיות הרבים פה. 
???
היטב כי כך יבורך 
???
הֿ ואוהב עמו עד 
להפליא בכל מאדו, וכן יאתה לו. ושלוח 
אני אחד 
מעבדיו 
הרבים בכל תפוצות ישראל,
להודיע לכבודו את כל קשט דברי אמת האלה,
מאשר נעשה פה, ועל זה אתן אות חותמי.

הציבור ??? ישראל

שלומה יהודה ליב כהן רפופורט
רב ואֿבֿד פקֿֿק פראג.

ואני דורש עוד בשלום איש בריתו ונאמן כאהבתו אליו, הרב החכם הגדול המשכיל המושלם יקר הערך כמאלות 
וברורות מוהֿֿרר
אליעזר הלוי נֿֿי המעוטר בשם הכבוד דאקטור לעווי  
.
וישא לדבר הזה, אשר אבקש ממנו, כי ברוח מבינתו, יעתיק לפני מעלתו
תבונת הברכבה הערוכה כעלה הרצוף פה, 
למען ישרות לבו ויגל 
כבודו, ויראה כי בברכה אל גבר כמהו, דגול מרבבותיו,
חברים כל ישראל כאחד לֿֿפק 
יום אֿ כֿה ניסן. פקֿק פראג.

[printed leaflet with prayer and blessing]

כבוד רבני העדה הקדושבה בצירוף הרוש והמנהיג קהל עדת ישרון
פקֿֿק פראג, שולחים זו התפילה והברכה בכל בתי כנסיות, לאמר
אותה בשבת היהֿֿמ של פסח, שנת תרכֿֿד כפי הנרשם פה.

בשבת קוהֿֿמ אחרי תפלת ֿמי שברךֿ ואחרי התפלה
בעד המלך והמלכה, יאמר המברך, גם תפלה זו.

מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך
צדיק תמים דורש טוב לעמו, השר הנכבד ונשוא פנים, וגם
בעמים יגידו תהלתו, הוא משה מונטיפיורי, איש אשר
בימי שיבתו השליך נפשו מנגד והלך למרחקי ארץ, ולפני
מלכים ורוזנים התיצב, להציל כמה וכמה נפשות מישראל
הנתונים בצרה ובשיה, מהרג וממאסר, ולגול מעליהם
עלילות שוא אשר העמיסו עליהם אנשי דמים ומרמה, וכמעט
הסגירו למות נפשם וחיתם לממיתים לולי יי שהיה לנו,
וישלח לנו מושיע זה אשר הוציאם לחפשי לאור באור החיים
והשלום. כן היה לנו למלאך מליץ אחד מני אלף לפני ימים
רבים, בדמשק קרית מושל רב ראש ארם, וכן בזמן חדש
מקרוב במלכות  מ א ר א ק א  אשר באפריקא, והוסיף עוד לעת
כזות, כי פעל טובות לכלֿבני ישראל אשר שם, אחרי מצא
הן בעינ
י המלך ושרים, כי נתן להן משפט אחד ושוה לכל
משפטי התושבים אשר תחת ממשלתו, באחוזות ארץ ונחלת
שדה וכרם, כי ישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, באין
מחריד ואין פוצה פה ומצפצף.  הנמצא איש כזה בין
הרבה דורות החולפים, אשר פעל רב טוב כאלה לבית ישראל?
ובעבור זה אנחנו מתפללים אליך טוב ומטיב, הוסף ימים
על ימיו, ושנותיו יהיו כמו דור ודור, יאריך ימיו בטוב
ושנותיו בנעימים. יגדל שמו עוד בתבל ארצה, ויהיה לאות
ולמופת בישראל, ולזכרון טוב לכל ישרי לב ואוהבי צדק
וחסד, ועד נצח בו יתהללו אמן.[signature/s]

Description:
Size: 21,8x28,1 cm 
Material: thin, frail, ordinary paper. on the inside glued in printed leaflet of prayer and blessing in Prague synagogues. 
Specifics script: unroutined, handwritten square script. paper geprägt on top right side „S.L.Rapoport Prag.“
Leaflet printed by „Druck von P.Freund’s Witwe & Comp. in Prag. Leaflet printed in square script, except for service provisions, which are in rashi script.

Observations:
The year is given by the words ‚kol israel q’ahad’