Search Term: null New Find
[Pinsk 18year 1864?
] 
[UCL Spec.Coll., Box 18,  testimonial 85]

[Text Testimonial:]

[cover page]

רגשי תודה

רחשה עדת עיר פינסק ברוסיא
למשה איש האלהים
בהצילו לקוחים למות במדינת מארוקקא
יום שני ששי לחדש אדר שני
שנת
תרכֿֿד
לפֿֿק

[verso cover page]

הדר כבוד

הוד מעלת השר הישר בישורון
האדון הרם והנשא שמש ומגן אחיו
צפירת תפארת עמו רודף צדקה
וכסד פועל ישועות בקרב הארץ
ולתושיה יפרוץ פרץ
זיר משה מונטיפיורי
היֿֿו

[page 3]

רגשות קדש תהימנה בקרב איש עמוק בלב, עת שמש ביפיו עיניו תחזינה. ובהתענגו על
מתק אורו וצחצחות יפעת נגהו הזרוע עלי חלד, תתרוצצנה רגשותיו אלה בחבו בעים רוח הענג הנעים
המפעמו, תסערנה מכליותיו ותציקנה בלחש תודהֿע 
ענוה מול שפריר חביונו, מעון זבולו השמים.

רגשות קדש, שוע רם ונשא! תפעמנה ותהימנה בלב עם ישורון מאז לאורך, שמשם ומגנם! ילכו עלי
ארחות החיים וירא 
ו 
 אור. מאז מאור פניך הנאור קרני צדקה וחסד ,קרני חמלה וחנינה, קרני אל עבר פניהם
וחשכם הושם לנגוהות. ומאז, רועה נאמן! ירחש לך לבבם תודה נצחת בענותֿכבוד, תודה טהורה וברה
השמורה במשמרת קדש במקדש רוחם. כי מה נשיב לך על כל תגמוליך עלינו? ומה מידנו תקח? אם לא
את 
התודה אשר נשיב אל חיקך, מטיבנו! העדה על הכבוד, אשר מכבדים אנחנו את שמך וזכרך, וכי זכר
רב הטוב והחסד, אשר הנח עושה עמנו בל נשי סלה
.

עלילותיך, נורא עלילות! מה נעלו. ומסעיך, הנשיא! מה נשאו
_שמ על לוח לב עם ישראל חרותות
הנה, ומפתחות בפתוחי קדש, אשר זכרן לא יסוף גם מזרעם גם מזרע זרעם לעד. ובאין ספורות למפעליך
כלהם מה עצמו ראשיהם . אל הר הֿֿ נחלת  צבי צבאות אלהי הצבאות, הרימות פעמיך קל כצבי
למשוך חסדך לעםך ליעקב לרחמו לכננו. מדברה דמשק שלחת, רחום! לרחם צאן אבדות על לא
חמס בכפם, לגל מעליהם עלילות ברשע העלילו עלימו מנדיהם מחרפים, ותחשוף זרועך להחיש למו
ישע, וימינך הנאדרה בכח שגבתם מענים. גם 
צפונה הביאך רוח החמלה הצרור בכנפיך, גם שם פקחת
עיניך על בני עםך, להשכילם להטיבם, ועל כל דרכיהם הגהת אור.

ובכל העלילות
ות האלה, עוד לא שברה נפשך, הצמאה ושוקקה לפעול צדקות ועז, את
צמאה. וגם היום אם שבה זרקה בך וע
ועמודי בריאותך רפפו, לא התרפות ביום צר, ותחיש להציל
לקוחים למות, ותחגור שארית כח, ומאראקקה שמת פעמיך, להעביר את הרעה, אשר התחוללה על
אחינו
ינו בעיר טאנגער בממשלה ההיא, ועזרת הֿֿ ההולכת לפניך סעדתך, וחפצך הצליח בידך, ותקרא
לשבוים דרור, וקוח אסירים פקחת ואת הנהלאים ה
מטים להרג הושעת, זרועֿאז! ותעביר עליהם גם רוח
נדיבתך, בפתחך להם שערי המדע ותושיעם תשועת בשר ורוח יחד.

ולעת צלחך על דרכך זה, צבי עדינו! לעת תקדמיך ברכות מאליפות מרובבות עפות. מכל
לבבות אחינו מכל עיר ועיר 
מדינה ומדינה, לעת הזאת הואילה נא, שר ישר! לקבל רצון גם מידינו,
רגשות תודתנו, אשר בעז אהבה ורעד ענוה נציקם על הגליון הזה, 
היוצא מלפינו מארץ מרחק אל
משכן כבודך. ויהי נא, שוע נכבד! המגלה הזאת לעדה על המית התודה אשר יהמו קרבנו לזכרון 
רב טובך וצדקתך, כי הדבר
 אין בנו ומלה אין בלשוננו למלל גודל  
התודה, אשר לבבנו ירחש לכבודך
ואנו אין לנו כי אמ להודיעך ולהבטיחך נאמנה, כי מכירים אנחנו בכל הטוב אשר חסדך ייטיב עמנו
,
וזכרך חרות כבעט ברזל יצפורן שמיר על לוח לבב 
עמך לעד עד עולם, ולנצח לא נחדל מלחלות את
פני היושבי בשמים בעד שלומך והצלחתך.

ומברכותיך האל הטוב! תברך 
זה הגבר המגבר חילים לצדק ולאמומה. מדשן ביתך תרוהו ומנחל
עדניך תשקהו, תנחומותיך  אל תשעשענה את נפשו, תשגיא כחו ותחדש כנשר נעוריו תאריך
ימיו
בטוב ובנעימים, בנחת ובשלום, ותנהגהו אלֿ
אלֿמות

[signature/s]

 מרדחי הורוויץנאום
 אביגדור ווייןונאום
 יהושע אליעזר ראטילנאום
 נח בירגערזערונאום

רווזענבערג אברהם חיים נאום
 משה אהרן שווצנית ??ונאום
 משה יקותיאל גאטטליבונאום
?? ונאום

[page 4, signatures continued]

ונאום
נאום אשראל  בערמאן
ונאום דוד העשעל גראססמאן
ונאום 

??ונאום 
גראססמאןדוד העשיל ונאום 
ד ?דֿֿֿמאןונאום 
?חום לעווונאום 
?? העללערשטייןונאום 
 שלמה העללערשטייןנאום

קלמן א?בערגונאום  
ברוך מרדחי ראזינבערגונאום 
חיים ראטיןונאום 
רפפפורטונאום 
?? נאום


Description:

Size: 24,5x19,7 cm (folded size)

Material: simple paper, folded, cover page with geprägtem schmuckrand, on cover page, in addition to the cover address, a handpainted arrow, encircled by a flower wreath, pointing to north-east; ink; cover page fully torn without damage to text.

Specifics script: professional scribe, signatures by signing individuals

Stamp on last page: hand with writing pen held above paper, reads:
?? פה קק פינסק

Observations:
signatures need to be checked!