Search Term: null New Find

[jerusalem 1864]
[UCL Spec.Coll. , Signature 287]


תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם : זרח בחשך אור
צדיק כתמר יפרח מארז בלבנון ישגה
מוליך לימין משה זרוע עטרת תפארת שיבה בדרך צדה תמצא לישרים חנון ורחום וצדיק

עטרת תהלה

אל הדר כבוד ידיד ד' עמו תפארת עוזמו , השר וגדול ליהודים . כלו מחמדים . צדיק ונושע .
 דורש 
טוב לעמו . סער משה מונטיפיורי הי''ו . ינוב בשיבה טובה , והיתה נפשו כגן רוה .                       
ורענן שלו                                 ושאנן עד ביאת ינון . כיר''א 

מה מאד יגל לבינו היום הזה בהגישו ,,עטרת תהלה'' אל ראש הוד השר תפאארת ישראל ! אשר לו יאתה , ומה עצמו רגשדות התודה המתנוססות
על כל לבבינו אל השר פועל ישועות הזה . אשר הפליא עשות להצמיח ישועה לרבבות קדש חמשים . יושבי ארץ מאראקא . לקוחים למות מטי
להרג הציל ממות . רצוצים שולחו חפשי . חרצובותיהם פותחו . בעים רוחו הפיץ ענני החשך וערפלי עלטה אשר החשיכו נוגה בני ישראל בארץ
ההיא . עם מאראקא זרע קדש אור יקרות הופיע עליהם . כי קרן אור פני משה שמה . מלך מאראקא . פני משה כפני חמה ראה . הפך לבו
לאהוב עמו . לחדות לבבינו ראו עינינו את פתשגן כתב הדת אשר ניתן במאראקא ביום כ''ח לחדש שבט . ושפתותינו נוטפות אלפי
תהלות נשגבות וברכות מרובבות . אל ה' אביר ישראל וגואלו . ואל השר זקן הצדק אב החסד רכב ישראל ! אשר לעת זקנה . ה' יאריך ימיו .
חגר עוז ותעצומןת לצאת לישע עמו . ולא שת לבו אל מרחבי המרחק העצום , לא פנה אל שממות מדבר וערבה , הרי נשף וסלעי מגור וציה
משחק לו . ילעג לחורב יומם וקרח הלילה , יחד כל אלה לא הפריעוהו מלכת לפדות עמו הנתונים לטרף למלתעות נוגשיהם . וכי המלך חפץ ביקרו
ובו בחר לשומו כלי למעשהו לשלוח פדות לעמו , ולהזריח עליהם שמש צדקה ומרפא , ולגול חרפה מעליהם .,ולהעמידם בקרן אורה . בגיל נפש
נאמר , ברוך השר לה' צור ישראל וקדושו ! וברוך ה' אשר לא השבית גואל היום מעמו . ומקים 
דברו ית' , ואף גם זאת בהיותם וגו' .
וברוך אשר לא הסיר תפלתינו אשר העתרנו בעד שלום השר והצלחתו , ושובו לשלום . ברוך שומע תפלה !
ועתה הננו בעוז וחדוה בלבבות שבעי גיל . מהר צבי קדש נושיט זרועות אהבה . לתת לו בריתינו שלום ! השר
ויחד הננו עונים ואומרים בריך מתייך לשלם ! ותפלתינו תכון . למען יגדל שלום שלום ! השר
והיה כגן רוה . ומהר יעל עם אחיו                    לציון ברינה . בב''א . כיר''א .

הכ''ד . ידידיו דו''ש מנהלי ויחי''ס כולל ילידי האללאנד ודייטשלאנד הי''ו . בתוככי ירושלים עה''ק ת''ו . החותמים ת''ו . החותמים ר''ח ניסן ש2'3 התרכד''ל

Description:

Square Hebrew script, written by professional scribe, single page , black ink except the blessing in the headings and some highlighted words coloured dark red and blue. The drawn frame of the text is made up of three coloured parallel lines. 

Observation:
Praise and blessing addressed to Moshe Montefiore for his trip to Morocco .


Signatures and Stamp:
Signatures by the representatives of the community of German and Dutch Jews in Jerusalem signed by the first day of Nissan 1894 . 
I believe that the year as indicated in the text should be התרכד instead of 
התרכ''ל then it will add up to 1864 :

הק יוחנן הירש בהרב מהרמל ליונן זללה''ה חתן בהגאין אב'ד הק לינדמן זללה'ה

J. H. Marcu                        

ה'ק עזריאל זעף הויזדארף     Hilansdorff

הק' יצחק צבר צעלניקער               J.H. Zelniker    

The stamp by the German community members of synagogue in Jerusalem :
חותם כולל עדת ישורון ילידי דויטשלאנד היו בעהק ירושלם תובבא

In the centre an Illustration of a palm tree around it in German : 

DEUTSCH ISRAELITE GEMEINE[?] JERUSALEM 

In Hebrew:
בעהו כענן אשר בשלכת  [?] יהל ימותיו [?]