Search Term: null New Find

[Jerusalm & Hebron 1864]
[UCL Spc.Coll. , Signature: 289]

עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא
       בשם ה'

מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם : זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק:
שבח יקר וגדולה :

		אל הוד הדר כבוד ידיד ד' ועמו . וידיד''נ עוז . נשיא אה''ק . אהב שערי ציון .
		השר וגדול ליהודים . צדיק ונושע סיר משה מונטיפיורי הי''ו . 
   		ה' משמים . יתן לו ארך ימים ושנות חיים        כיר''א .


אחרי הברכה . הנה אנחנו בקדש זקני וראשי קהלות הקדש חסידים חב''ד הי''ו יושבי שני ערי הקדש חברון וירושלים ת''ו
אל הוד קול השמועה היקרה הנהדרת בקדש מהצלחת השר ושובו שלום . התרגשה נפשינו ברגשות קדש .
ושפתותינו תטופנה תהלות נשגבות אל ה' צור ישראל וגואלו . וברכות מרובבות אל גדולת השר פועל ישועות שי' . אשר בגבורות ישע
ימין ה' אשר סמכתהו , הציל ממות נפשות אומללים עותדו לטבח . וקץ שם לחשך אשר כסה ארץ מאראקא . ובעים רוחו הכביר
הפיץ ערפלי עלטה אשר החשיכו נוגה בית ישראל שמה . חמש מאות אלף נפש עם הקדש אור גדול נגה עליהם. כי
קרן אור פני משה עליהם . לב מלך שלטון הפך לאהוב עמו . ודת חדשה הופיע בהר פארן מטעם המלך וגדוליו לאמר . כל הנוגע
בעם הזה להרע אחת דתו ונקום ינקם . מי האיש אשר שמע את דבר התשועה האדירה הזאת ולא תסך נפשו נסכי תודה או
מקרב לבבו עמוק לא יזלו פלגים יבלי תהלה לה' ולמשה עבדו ? ! ומי הגבר אשר התבונן בנסיעת השר לעת זקנה ושיבה אל
ארץ ערבה ושוחה . מדבר נורא ואיום . מצודות סלעים והרי נשף וגבעות גבוהות ומרחקים עצומים , ולא תמלא נפשו ולבבו
ופיו ושפתיו יחד רבבות רחשי תודה והמון ברכות לאין קץ? ! אל השר היקר זקן הצדק , אב החסד , רכב ישראל . אשר מעודו
קדש לבבו לשלוח פדות לעמו . ולהדוף כל קמיהם ןלגול כל חרפה ובוז ומשטמה מעליהם. אז בדמשק הפליא עשות . ועתה בארץ
מאראקא מה עצמו מפעליו . בעוז וחדוה נאמר . ברוך השר לה' אביר ישראל וקדשו ! וברוך ה' אשר הקים לעמו מושיע בגלותם .
וזכר את דבר קדשו , ואף גם זאת וגו' . וברוך אשר קבל ברחמים תפלת עמו , ובתוכם
קהלות עדתינו , אשר התפללנו בעד שלום השר
והצלחתו ושובו שלום , בבתי כנסיותינו , ואצל ישני מכפל אבות העולם זי'ע . ברוך שומע תפלה !
ועתה , מרחוק בחדות לב נושיט זרועות אהבה , ונקרא בקול עוז וחדוה שלום ! !
 בריך מתייך לשלם ! ומהר
יעל עם אחיו לציון ברינה , בשוב ה' שבות עמו . בב''א , הכ''ד ידידיו דו''ש  החותמים בח' ניסן ש' רני ושמחי רפ''ק

Description:

Square Hebrew script, written by professional scribe, single page , black ink except the blessing of the heading and some highlighted words in colours such as red, purple and blue. The drawn frame of the text is made up of three coloured parallel lines. 

Observation:
Praise and blessing addressedd to Moshe Montefiore for his trips to Damascus and Morocco .

Signatures and Stamp:
Signatures by the representatives of the Habad communities from Jerusalem and Hebron signed in Nissan 1864 : 
נאם שמעון מנשה בלא''א מורל משה זללה''ה
ונאם דובער באא' מוהררן הירש זצללהרט
ונאם [?]

ונאם מנחם [?]יל בלאלו'ו הרב מוהר''ר שמואל הלוי זללה''ה
ונאם . שניאור גלמן בהר''א אפרים יצחק [?]צל אפשטין

The stamp by the ashkenazi Habad community in Hebron:
חותם הכולל ק''ק אשכנזים חב''ד היו פה עה''ק חברון תו''בב .

In the centre of the stamp there is an Illustration of the Cave of Machpelah at Hebron believed to be the burial-place of the Patriarchs and their wives. around the illustration written in Hebrew: 

אדם וחוה אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאה

מערת המכפלה