Search Term: null New Find

[Jerusalem 1864]
[UCL Spec. Coll. , Signature : 286]


בי תקדמנו ברכות טוב             תשית לראשו עטרת פז תהלים כא ד'

צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה בשם תהלים צ''ב י
בשם
בכל צרתם לאוצר ומלאך פניו הושיעם    באהבתו ובחמלתו הוא גאלם וינטלם וינטלם וינשאם וגו'  ישעיהו ס''ג י''ב
        השית                    שוכן

מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לעשותלו שם עולם : ישעיהו ס'''ג י''ב
                    ירושלים
                     עה''ק תיבב''א

כתר  שם   טוב

לתהלה    ולתפארת

         הוד כבוד ידיד ד' ועמו . תפארת עוזמו . וידיד עיוז . נשיא אה''ק . שר וגדול ליהודים . כלו מחמדים .
          צדיק ונושע . סי סער משה מונטיפיורי הי''ו . ינוב בשיבה טובה .
          והיתה נפשו כגן רוה . דשן            ורענן . שלו ולאאנן . סלה .

מה נכבד היום ! יום זה שקוינהו . אשר הביא המגיד '' צרור בכנפיו בשורה טובה ,יקרה ונאוה , אשר ייחלנו לה . כי ביום 22 פעבער הוא יום ט''ו אדר העבר
נראה בכבודו השר היקר שי' בעיר גיבר אלטער אחרי שובו בשלום מישימון דרך . ארץ מאראקא . הופיע מהר פארן שם הציל לקוחים למות . ושלחו [?]
רצוצים חפשי , ואתה מרבבות קדש יושבי חשך אור נגכה עליהם , איפה גליון יכיל את רבבות אלפי הברכות המתנוססות על לבבינו ברגשות קדש אל
השר הזה , זקן-הצדק , אב החסד . רכב ישראל , אשר בגבורות ישע ימינו וימין ה אשר סמכתהו , קץ שם לחשך אשר כסה ארץ מאראקוס , ותכלה
לענני עלטה וערפל הלוט על פני אחינו יושב הארץ ההיא . מעותדים לטבח פדה מעבור בשלח . לב מלך ושרים הפך לאהוב עמו . מי שם בישימון
מסלה ? או מי פלס נתיב במדבר בערבה ? הלא זה משה השר ! רשפי שלהבת אהבתו לעמו המה שמו לפניו רוכסי גבעות לבקעה .
ומעקשים וחתחתים למישור . אך הוא השר בעוז ידידותו לעמו   ובמשגב חמלתו על שה פזורה ונאלמה , לא יעצרהו כל מעצר , ציה גם חום משחק
לו , ילעג לחורב יומם וקרח הלילה , כל מרחקים עצומים ומדבר הרים ולב ימים לא יבדילו בין השר זה משה , ובין אחיו אשר חשך סתרם , גם זקנה
ושיבה – ה' יאריך ימיו – לא יניאוהו מדרכו לשלוח פדות לעמו . הן מעולם הגדיל טובות נוראות ימינו . ,, משא דמשק '' וכל מסעיו לטובת
עמו ואחיו יעידו על לבבו הטהורה אשר היא אך להרים קרן עמו , ולהדוף כל קמיהם מבקשי רעתם , והמסע הירה הזאת ,, מסע מאראקא ''
עלת על כולנה , מאד נשגבה ! ! מלכים ישמעו ויפארוהו , שרים ונסיכים ויאשרוהו , בעוז וחדוה נאמר נא , ברוך כבודו לד' קדוש ישראל וגואלו !
וברוך ה' אשר זכר את דבר קדשו ואף גם זאת וגו' . והקים לעמו מלאך מושיע , זה משה האיש ! וברוך אשר לא הסיר תפלת כל קהלינו , אשר
זעק לבנו אל ד' בעד שלומו והצלחתו ושובו שלום . יום יום בכל בתי כנסיותינו ואחר כתלנו כתל המערבי , כל הימים אשר הי' השר אחוז בדרכו צלחה .
ברוך שומע תפלה ! ועתה הנה אנחנו וכל קהלינו כוללות הפרושים הי''ו . בחדות לב כלנו מרחוק מושיטים זרועות
אהבה , ויד עונים בקול עוז שלום ! בריך מתייך לשלם .וברוך אתה בבאך !
גם נוחיל לחדות בשמחה את פניו על הר צבי קדש . וגם היום בכל לב נברכהו . אשר בימיו ובימינו תושע יהודא וישראל , ביר''א - 

הכ''ד , ידידיו , מוקיריו ומכבדיו . ראשי וזקני מקהלות אשכנזים פרושיםהי''ו הבעה''ח יום א' י''ט אדר שני ש
' רני ושמחי לפ''ק


Description:

Square Hebrew script, written by professional scribe, single page , black ink , except the blessing in the headings and some highlighted words in colours such in dark red. The drawn frame of the text is made up of four coloured parallel lines. 

Observation:
Praise and blessing addressed to Moshe Montefiore for his trips to Damascus and Morocco .

Signatures and Stamp:
Signatures by the leaders of the Ashkenazi Perushim community at the 19th of Adar 1864 : 

נאם שמואל סלאנט  ונאם [?]אאל מש מנהסר דוד . צללריוט תאומים הוננר זל                ונאום בנימין דוד מווילנא 
ונאם יעקב לב מוהרר ,   דל צרולינן . ווהנל  ונאם משה יהוד מעבל
ונאם מאיר לוצינער ממנסק


ונאם יוסף [?] זל ריבלין הסופר

   הסופר   J. Riblin 
נכד הרב הג הופורברך
מורל משה ריבלין זל ממ משקלונם
                           כותב המכתב

The main stamp is of the Ashkenazi Perushim community.

In the centre of the stamp there is an illustration of the Western Wall with Hebrew writing above and below the illustration:  

פה עה''ק
ת''ו ב''ב 

Illustration

חותם הכולל דק''ק
אשכנזים פרושים
הי''ו


:There are Hebrew words inside the illustration of the wall 

כותל המערבי
אשר לא [?] 
שכינה מעלי'
[?] ב''ה 

Around the the illustration :
ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה : אם אשכחך ירוןשךלים תשכח ימיני : הי' עיני וליבי שם כל הימים

SIEGELDER ISRAELITEN ASCHKNASIM PERUSCHIM IN JERUSALM

There is a stamp of the letter's writer :
 יוסף ריבלין

and a stamp of 
שמואל סלאנט