Search Term: null New Find
[Tiberias, Palestine - 1848/49]
[UCL Spc. Coll. Drawer 2, Signature: 208]

מה נמלצו דברי רז''ל הוי . מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו . בפ'' שלישי
בעזה          נעשה         ונצליח
זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו פ'ע'ה'ק טבריא תובב
ֹ  
הארז אשר בלבנון ' זית רענן ' יפה פרי תאר ריחו נודף כאפרסמון ' מלא מצוות כרמון · הנשר הגדול בעל כנפים ' אורו מאיר כזוהר הרקיע ומעצם
השמים ' האדם הגדול בענקים ' בהיר הוא בשחקים ' הדר הוא האמור בתורה ' חכם הכולל ' ראש גולת אריאל ' צדקתו כהררי אל
שר בשרים ' נשיא אלקים ' ע''כ ארצות החיים ' כבוד ס'י ס'י ס'י שר משה מונטיפיורי וחי לעולם · כיר''א


אחרי נאחז בשבח קרני הוד תפארת גדולתו · הגדנו היום כי אין אנחנו כפויי טובה ח''ו · ואנו מודים ומשבחים לה' אשר נתן רחמים בלבב תפארת חמלת המלכה המעטירה והאדירה הצנועה והחכמה החסידה והיישרה אשר בממלכת הנכונה אינגליז ואגפיה להטיב עם בני ישראל ולחוננם בכל מיני חנינה ' גדולה וקטנה ' ולהצילם
מהקמים · וכל מעשיה ' בחסד וברחמים ובלב תמים · ומקצת כנפי חסידותה ונועם צדקתה הגיע והופיע עלינו יושבי ארצינו הקדושה ת''ו עמוסי התלאות יורדי נפלאות בדלות
ומצוקות מחבבים ארץ אבותינו ' מקום תפארתנו · ואנחנו אלה פה ילדי מדינת רוסיא ומדינות פולין אשר במדינות רוסיא . זה היום אשר קוינו מצאנו ראינו כי נטתה חסדה לקבלינו תחת צל כנפי חסידותה ' ולהסתופף תחת צל ממשלתה והאדירה ל
לשם ולתפארה · וכל עוד נפשתינו בנו אנחנו חייבים להעריך לנורא עלילות תהלות
 ותפלות · למען תאריך ימים על ממלכתה בנחת ובנעימים . ויסך ה' בעדה ובעד כל אשר לה מסביב שריה ונכבדיה וכל
 המסתופפים בצלה יעלו על גפי מרומי הצלחות בשובע שמחות ומלכותה תיכון · וכירח לדור דור יכון ' עד כי יבא ינון ' וישמור נפשם ומאודם ' ויגדיל כבודם ויפאר הודם אכי''ר
והן עתה אשר חננו ה' ברוב רחמיו וחסדיו והאיר וזרח בגבולינו אור צח ומצוחצח המאיר לארץ ולדרים הוא ניהו כבוד אדונינו עטרת תפארתינו כי גדול משה הי''ו · ולזאת אנחנו
מחלים ומתחננים אנשי רוסיא ואנשי מדינות פולין אשר במדינות רוסיא המתגוררים פה עה''ק טבריא ת''ו מבקשים מאד בכל לב להתלונן ולהסתופף תחת דגל צל החסד והרחמים מלכות אינגליז ירה · נא להטות
חסדם הגדול עלינו להוציא ממסגר נפשינו · ולחזקינו ולאמצנו למען ישים לנו שארית תקוה על אדמתינו חירות וחופש מן הגוים אשר סביבותינו · ובטחנו ברוב קדושתו כה יוסיף לרחמינו ליתן מקום לבקשתנו
ושמנו קנצי למילין · בהוחילנו לצור עליון ' יברכהו מציון · ותחזנה עיניו נוה שאנן בנין 
אפריון ' ויאריך ימים ושנים עם הגבירה שרתי במדינות מנשים באהל תבורך ס'י ס'י יהודית עד עמוד הכהן לאורים ותומים · כי''רא דברי המבקשים והמתחננים אנשי רוסיא
ואנשי מדינות פולין שבמדינות רוסיא החותמים פעה''ק טבריא ת''ו בחדש אב הרחמן
ובצל כנפיך ארנן לפ''ק

שמות האנשים בחתימת ידם  שמות האנשים בכתב מרובע שני חייהם  שנת בואם  מקום מולדתם   נשיהם שנים   בנים  שנים  בנות שנים 

 [ = ]   הק'' מרדכי בה''ר שמעון פרידמן  38  תקצ''ג 1833
 מהומאטין שאסי 37  א'' יצחק יוסף- א' שמע  7 3    √ √   √ 
 [ = ]  הק ארי' ליב פול  46       תקצ''ג 1833
מאדעס  רבקה 30           1 - 2      1 - 8
 [ = ]  חיים צפאס  42           תר''ג 1843
מסטינאב   קריינדיל 30          ישראל שמעון שמואל  6 1   1  4
[הק פנחס יהודזצרɣ גאלדמאן ]  פנחס גאלדמאן 56      תר''ז 18847 
מקיפין      רבקה 40          √ √  √     √  √ 
[הק יו''ם טו''ב בר'' מאיר דוד גליקמאן]  יום טוב בר'' מאיר גליקמאן  37   תקצ''ג 1833
מאהריעב רבקה 35           אברהם דוב 5   ג' : 3 12 9 1
 [=]   יחיאל גאלדין בארג   65     תר''ה 1845
מקרוטיא   פרומא  50          √ √  √   √ √   √
 [=]   פנחס שאראווסקיא  45     תר''א 1841
מחאטן   חיי'רבקה 40            √ √  √   √ √  √
[הק יעקב בהרב ח' יוסף פרידמאן]  יעקב פרידמאן 17     תקצ''ג 1833
מהוסטין  רוזיא 18       √ √  √   √ √  1 1
[הק יעקב רחלית]  יעקב רחלית 32     תקצ''ג 1833
מלעטשוב  רבקה 30   ישראל √√ מאיר דוב  10 4   √ √ √   √ √  √ √
[מנחם אליעזר בממ'ה ישראל [טלה'ה ?] בלעץ]  מנחם אליעזר בלעץ 60   תר''ג 1843
מווילנא  גיטול 52         √ √ √    √ 1  17
 [=]    מאיר פיניס     36         תקצ''ג 1833
מליניץ   שרה 26         √ √ √   √
 [=] יוסיף גאלדין צוויג  36       תקצ''ה 1835
מקאמניץ רבקה 30    משה  12   פעריל 15
[הק זאב וואלף הק ר''אשפן פרידמאן]   זאב וואלף פרידמן 21    תקצ''ח 1838 
מזוואניץ   פעסיא 20  יוסף נח 6    √  √
 [=]   אהרן שמואל מאנדיל צווייג   25   תקצ''ז 1837 
מווילייקיא   ציפא 22   √ √    √ √
 [=]  שמעריל סקאלניק   52        תקפ''ב 1822 
מוערחיווקא  פעסיא 53    √ √   √ √
[אברהם אבא גרושמאן]   אברהם אבא גרוסמאן 21     תר''ד 1844
מבראדיטשוב   רבקה 20    √ √ √    √ √
פישול אייזין בארגר  פישול אייזין בארג 52    תר''ח 1848 
מקרוטיא   חיי' גיטול 50                √ √  √
יצחק בערקאוויטש  [ =]  32           תר''ה 1845 
מייאנוב    מחלה 33     אשר 7   √ √  √
שלמה יוסיף כהנא  שלמה יוסף כהנא 55       תק''ע 1810 
מזינקעב  שרה 28   √ √   בת 1    2 
 [=]  אברהם שאר   70           תר''ח 1849 
מזוואניץ  נחמה 65         √ √   √  √
[פרץ ווין טרוייב]  פרץ ויין טרוב 20   ת'ק-צדיק 1837 
מדובראוויץ  שרה בלומיא 18  מרדכי זאב 1    √ √ √
 [=]   ה' פישל מפלאטניץ פורייאק  74    תקצ''ב 1832 
מפלאטניץ ראשיא 62   √ √  √ √     √ √   √ √
 [=]  מרדכי סאליקעוויץ  65      תר''ה 1845 
מחאטין  שרה 60        √ √   √ √
 [=]   הילל גאלדמאן   25       תר''ז 1847 
מקיפין  צירול 30  משה יעקב 1  בת 1  4 
 [=]   הק'' יוסף רוזין צוואייג    20    תר''ז 1847 
מפראסקריב   העניא 20    √ √   בת 1  3 
 [=]   צבי הירש לעוואן    24      תקצ''ו 1837 
ממיר           √ √ √ √    √ √ √ √
 [=]   אליעזר כהנא    20       תק''צ 1830 
מווילנא      √           √ √  √ √  √ √
[מאיר רוטמאניץ]   מאיר רוטמאן 42       תר''ז 1847 
מחאטין  אסתר מלכה 38   √ √   √ √   
[מיכל זאיידיל מאן]   מיכל זיידיל מאן    38  תר''ב 1842
מקאסניטין   דבורה 32             בתו 1  1
[מאניש פיטאשין]  מאניש פוטאשין 26    תר''ה 1845
מבארדיטשוב  מלכה 30    √  √    בת 1  1
 
שמות האנשים בחתימת ידם  שמות האנשים בכתב מרובע שני חייהם  שנת בואם  מקום מולדתם   נשיהם שנים   בנים  שנים  בנות שנים 

[הק' פנחס בהר אליעזר טבת גאלד האביר]  פנחס גאלד האביר 26   תקצ''ח 1838 
מזוואניץ רבקה 25   שלמה 6   בת 1 2 
 [=]  שמעיה קעלירמאן    42       תר''ה 1845 
מחאטין חיי'לאה  38            √ √  √ √
[יעקב הילבארגר]  יעקב היילבארג 22   תר''א 1841 
מקיילוש  פיגיא רחל 18   בן א'' 1   √ √  √
[צבי ליב פעהילעוויץ]  צבי ליב פעהלעוויץ 38    תר''ד 1844
מפנסק שרה יוטא 32  1 '' '' 15  1 '' ''  3     1 6 
[שמואל דערזינסקא]  שמואל דערזינסקיא 60    תר''ד 1844 
מסלאנים  חיינציא 30   1 2    √ √
 [=]   יעקב הוסמאן    55    תר''ה 1845 
מבארדיטשוב  זלאטיא 50          √ √  √ √
[שמחה משולם הכהן]   שמחה משולם כהן 67   תר''ג 1843 
מקוברין  ביילא 60   √ √  √ √
[יצחק לערנער]  יצחק לערניר  59     תר''ד 1843  
מטאלטשין מלכה 38      – –      √ √
 [=]  איסר לערמאן   60   תר''ד 1844
מחאטין  בילא 50    1 √ 11     1 √ 8   √ √
 [=]    אהרן שאראווסקיא  21  תר''א 1841
מחאטין  חנה 23  √ √   1 2 
 [אייזיק שלמהנעמראוויטשקיא]  אייזיק שלמה נעמראווסקיא 50   תקצ''ג 1833
מבארדיטשוב   גאלדיא 50 1 √ 1 √  √ 2  4 √   '' 1 '' ''1 '' ''1''   '' 30 '' ''12 '' ''13    
 [=]  זאב סעהלאוויץ 19  תר''ד 1844 
מפינסק  חיי' ריסא 20         √ √   √ √
[ישראל דוב סעמראוושקיא]  ישראל דוב סעמראוויץ 28   תקצ''ג 1833 
מבארדיטשוב  ציפורה 20   1 7  1 4 √
 [=]  זאנגוויל ציראווניא  30   תקצ''ב 1832
מקייב  בילא באשיא 25     1 2  √ √
[בנימין קארילצקיא]  בנימין קארליצקא 46   תר''ז 1847 
 מסלאנים   האניא 37          1 2   1 12 
 [=]  אהרן פרומישאוויץ   18  תר''ג  1843
מקאפובסט  רייזיל 17         √ √   √ √
[ישראל לקאצער]  משה ליקאציר 18  תר''ה 1845
מבארדיטשוב  אסתר 17        √ √  √ √
 [=]  פינחס פרידמאן    30   תר''ז 1848 
מהושאטין פיגיא 20       √ √ √ √ √ √      1  ''1  ''1  8 6 3

[אברהם דוב גאלזבארג] אברהם דוב גאלר בארג 37 תק''צ 1830
מחמעלניק ליבא 25  1 7  1 4
 [=]  משה קיזניראוויטש    46   תקצ''ט 1839
מחאטין איידיל 30      1 15  √ √
 [=]  נחום איזאק  35   תקצ''ח 1838 
מייארשיב  טוביא 25 1 5 1 2   √ √ √ √  √ √  √ √
 [=] ליבוש הערמאן  20    תר''ד 1844
מחאטין  אסתר 18      √ √  √ √
 [=]  משה שמאשאוויץ   20   תקלה 1835
מסדילקוב  הונדיא 18         √ √   1 2 
 [=]  אליעזר אלישע מאלדאווסקיא  52    תק''פ 1809 
מקעשינאב          רחל   30  1 - - 1 - - 1 - -   - 13 - - 5 - - 2  √  √ √
[חיים דוד אליויטש]  חיים דוד אלאוויץ 52 תקס''ד 1805
מוויטעפסק פרומיא 40  √ √  √ √
 [=]   דוד בראנדיש   תר''ח 1848
מזוואניץ  שינדול 50   - - - - -
[צבי יחיאל מיכלאוויץ]  הירש מיכלאוויץ 25   תקצ''ח 1838
מקארינב  חייה 26    - - - -    - 1 1 -  - 4 2 -

  
Description

Single page. Top part a semi circle radius- 18.3 cm and the rest of the page a rectangle 54.5x50.0 cm.
Black ink, professional scribe, square Hebrew script. Highlighted words and group of words inscribed in different font sizes are spread throughout the text.

The semicircular header prays for the safety of the mighty kingdom.
 
The rest of the text includes a praise to Moshe Montefiore and his wife 
and thanks to God that made the Queen 's heart to take the residents of Tiberias under her wings.


The rest of the rectangular page below the main text is split into two equal parts . Both the right and the left parts include eleven columns listing the details of the Jewish residents of Tiberias who came from Russia and and from Polish lands under the Russian rule..Jews living in Tiberias at the time – 1949. the first two columns list the signatures of the residents who lived in Tiberias in the year 1949 and their names in square Hebrew letters. The equal sign [=] in the signature column indicates that it exactly matches the respective name in the second column.
the rest of the columns list the names of the male residents their ages, the years of their arrival to Tiberias, their home city or village , the names and ages of their wives if they are married, and the names and ages of their sons and daughters if they have any.