Search Term: null New Find

[Horadna, Russia – 1885]
[UCL Spc. Coll, Signature: 221]

לדזיו ליה כבר בתיה שלם

תפארת למשה


קול נשמע במחנה העברים , הולך וחזק מסוף העולם ועד סופו : קומו נשתחוה ונכרעה את פני
אדונינו משה בחיר ה' , נקדמה פניו בתודה ותהלה ליום מלאות לו מאה שנה לימי חייו על כל מעשיו
הנפלאים , צדקותיו וחסדיו אשר עשה לכל אחיו הנתונים בצרה בכל מקומות פזוריהם,קול גדול ולא יסף:
מכנף הארץ, מים ומזרח , צפון ותימן , כלם יתנו צדקותיו , יביעו יספרו עלילותיו , אשר עשה משה
לישראל עמו , וגם לבני הנכר אשר פרשו אליו כפיהם ויקראהו בצר להם , ויקם משה ויושיעם, כי מי
כמוהו לבו ער לאנקת נרדפים , רצוצי משפט ואסירי עוני , מי כמוהו יחרד לקול קורא מנהמת לב,
קומה והושיעה, כי באתי עד משבר וכח אין :
בדמשק , בקום עלינו אדם ולב חורש מחשבות און , ויגולל עלינו אשמת דם וזובחי אדם, וירעץ
וירוצץ עיר ומלואה וידש את בשרם עד שפך דם , וימהר משה ויתנשא כארי ויעבר ארחות ימים
ויתיצבלפני השלטן , מלך אדיר ומושל עמים , ויגל מעלינו את חרפת דם אשר חרפונו צוררינו זה 
מאות בשנים , ואת אסירי עוני וברזל פתח ביתה
במאראקקא , עת מושל עריץ וגוי מר ונמהר השליכו נעלם עלעם בזוז ושסוי , וישימוהו כעפר לדוש
ובמחשכים הושיבוהו , אתה ברחמיך הרבים מהרה כצבי ,נצבת לפני מלך ושריו,ובנדבות פיך הסירות
מסבל שכם אחיך בני בריתך ,הגדלת חסד ואמת והפרית ישע וצדקה :
גם על אדמת ארץ רוסיא הגדולה והרחבה דרכה רגלך והתיצבת לפני מלכיה אדירי עוז ומושלי ארץ רבה
ותדבר טובות על אדמת ארץ רוסיא הגדולה והרחבה דרכה רגלך והתיצבת לפני מלכיה אדירי עוז ומושלי ארץ רבה
ותדבר טובות על עמך חוסי צלם,והמה כגודל חסדם נשאו פניך ויחוננוך,כי ה' נתן לך רחמים ורחמיך :
ובהר ה' , הר ציון , מקום הקדש והמקדש עלית פעמים רבות מרבצך , ועל ימינך נצבה אשת החיל
ורבת פעלים, היא אשתך ונות ביתך יהודית היהודיה תנצבה , ובאור פניך השפעת צדק והריקות ברכה
על כל אחיך בני אמונתך בני אמונתך ועל גוי ועל אדם יחד :
אך היש מספר לעלילותיך הגדולות ? ואם כל היום נספר צדקותיך הנבוא עד קצן ? הדומיה לבד
היא תהלתך ותפארתך , ובכל אשר נוסיף כן נגרע מערכך הרם ,כי כמספר ימיך כן רבו טובותיך וחסדיך
ולכן החרש טוב מתקוע בשופר גדול והעד עדים כי השמש בגבורתו קרנים מידו לו לו להפיץ אורו על הארץ
והדרים עליה :
והנה גם אנחנו קהל עדת הוראדנא והגליל קמנו ונחרד לקול אדיר וחזק זה הבוקע בגבורתו ימים
ונהרות איתן לא יעקבוהו מעבור דרכו בגיל ורעדה , גם אנחנו בקול דממה דקה נגישה נא היום את
ברכתנו ליום הולדתך זה , לשנת המאה ואחת לימי חייך בקרב רבבות אלפי ישראל המגישים ברכותיהם
ואותות אהבתם אליך , זקן בית יעקב ואלוף ביהודא ונשא כפינו לאל שוכן שחקים כי עוד יוסיף ימים על ימיך
יחליף כחך יחדש נעוריך , עיניך עוד תחזינה בהרים קרן עמך אשר אהבת , ואזניך תשמענה דבר ישועה
ונחמה כי נחם ה' את עמו ומכל צרותיו הושיעו וינטלם וינשאם כל ימי עולם , אמן :

Description:
Main text Black ink, the title in gold.,Hebrew square scripts . The first sentence of the title is written in the Aramaic language. Decorated frame in gold colour, Two figures of angels on the right and left of the top frame.

The letter is addressed to Moshe Montefiore for his 101 years birthday by the communities of Horadna and the Galilee.

Stamp by the Moreh Tzedek (rabbi who is authorized of making halachatic decisions) 
In the centre written:
מו''צ
דק''ק
Around written:
יהודא ליב בא'א'מומ יקותיאל [?] . הוראדנא .

Signatures by the members of the community of Horadna       
נאום יהודא ליב בא''אמוהר''ד ז'ל מו''צ מפה
ונאום צרח בהרב הגויל מוה'ר [?]
ונאום בלמנן באא''מן הגאון מוהרר העשיל אשכנזי
ונאום אליעזר הכהן בקר משה ברעגמאן
[?]
ונאום יוסף בלנך [?]
ונאום אברהם [?]
ונאום [?]
 
נאום רב מטעם הממשלה בנימין משה קזוטנמנד
ונאום אהרן במהרש זלמן פערויך
ונאום [?]
ונאום נחמן בער גרינשערג
ונאום חיים [?]
ונאוןם חיים לנדאו
ונאום צבי הירש ליפשיץ

ונאום שלמה זלמן ר''ק אברהם ליוביץ
ונאום אליעזר חיים [?]וולב בערג
ונאום מיכאל גרינבערג
ונאום דוד מוינר קלמנערמוין
ונאום יוסף דנך שערעשע[?]
ונאום יצחק כץ ווסטיפעצר
ונאום [?]
ונאום דוד וויטס ברעץ

ונאום [?]
ונאום אליעזר הכהן סלאנרמף
ונאום משה [?] [?]
ונאום מיכל זרינסקי
ונאום צבי הירש בייה''רמ ז''ל אנדרויש
ונאום דוד מאיר פליוסא
ונאום שרגא ב'מ [?] הכהן רוסאטע
ונאום בצלאל [?]