Search Term: null New Find

[Taganrog, Russia 1884]
[UCL Spec. coll. , Drawer3 ; Signature 218]


צפירת תפארתנו ונזר אומתנו סיר
משה
מאנטיפיוריבחמלת ה' על בני ישראל הקים להם בכל דר ודר רועים אנשי מופת · להחיות רוחם בתוך הגולה · השרידים האלה הם הככבים המזהירים בדברי ימינו ומאז ועד עתה : 
אתה אחד מן הבחירים האלה אשר ה' קורא לישע עמו !

אתה מופת עמך ותורתו ·ביראתך את ה' בקנאתך הגדולה לעמך הנדכא · ובאהבתך לכל אדם· הנך
מראה כבוד היהדות בתמונת בן אדם · בן נאמן לעמך אשר בך יתברך :
אתה יצאת לישע עמך בארצות פזוריהם · למענם הלכת ארצה בני קדם וירדת מצרימה 
בקרת את אחיך בארץ רוססיא נדבות פיך היו לתשועה לבני עמך במאראקא ולחלצם
מענים באת לרומניה לכולם משכת חסדך וצדקתך היתה מקור חיים גם ליושבים .
לפני ה' באדמת הקדש · ועתה כי זקנת ושבת הנך מחכה באמונת לבך ליום אשר ירחם ה' ציון
הנהרסות בארץ יהודה הנשמה תבנינה ועפרה ידשן בזעת אף בניה אשר יפתחוה אף ישדדוה ומצאו בה מפלט מאגרוף רשע ורגל גא?ה בארצות גלותם 
     וכגדל רחמיך את בני עמך כן גבר חסדיך על כל הנדכאים לא הפלית בין איש
לאיש ותשפיע שפע ברכתך על כל בני האמונות והאומות אתה יצאת לישע הנוצרים
הנרדפים בדמשק   בדבר פיך נקרא דרור לבני ערב אסירי

שטאטס קאט יעקב בן שלמה פאלייקאוו  חיים בן יצחק יעקב הלוי שיק
אפרים יהודא בן שמואל ריס מ''ץ רב' דפה  חיים צבי בן ישראל משה זעלצער רב' דפה
יהודא ליב בן אברהם דאנציהער  פלטיאל בן יוסף טרארטעראווז
שלמה בן יצחק בעזצינסקי  יוסף שבתוויץ  יעקב שבתוויץ  יעקב שמעון שאמקאוויטש
יוסף בן אברהם האנף  ברוך בן יונה אלטער  אברהם האבער גריץ  דוקטור יעקב שנעע
א. קווארטיראוו  ר. אידעלסאן  פנחס שולמאן  שלמה שעפטיל  יוסף דאנציהער
אלכסנדר שמיראוו  חיים סלאבדין

 
אני במאראקא · כמלאך מושיע נגלית אל עשוקי הדרוזים בהרי סוריא · מעיך
המו לעטופי רעב בפרס · ותהי אח לצרה לכל נאנח ונאנק מחמת המציק ;
   ובמלאת לך אדוננו מאה שנה היום · יחגו את היום הזה באהבה נדיבי
עם ועם · ואנחנו בני עמך יושבי רוססיא ופולין · אשר בשמחתך נקח שכם אחד
על יתר בני האדם · הנה רחש לבנו להציב לך יד ושם למזכרת עולם בארץ רבתי
 זכרונות כל קדש · והיתה המזכרת הזאת למחיה ולמשיבת נפש לרבים מאחיך
בני עני ולחץ · אשר מעתה בשמך יגילון כל הימים ;
          אחינו וזקן-אומתנו ! כפל · כפלים · כיוצאי מצרים · יחלו נא
פני היושבי בשמים · כי יוסיף לך שנות שלום וחיים · ובהגיעך לשנות משה
עבד ה' ורועה ישראל · תאורנה עינך · לראות בטובת עמך · בשוב ה' את שבות 
עמו לשמחנו כימות ענינו · ולהשיב לנו ששון ישעו · חסדו ואמתו · לחדש
ימינו כימי קדם ;
    קח נא הברכה הזאת מאת עבדיך יושבי עיר טאגאנראג (על חוף ים האזאווי)
חובבי ציון ואוהבי עמם · החפצים בתחיתו ומקוים להקמת סכתו ; א''ס ; 

יונה פרנך  נתן פאלקנער  צ. קראסנאעלסקי  ש. לאציניק  משה דוד וויצמאן  יוסף שמואל ווייצמאן
משה ניחאמאויץ  רפאל בן יצחק נאווי  ליפמאן איילטער  י. יענקילעוויץ יוסף קראקאוו  ל. גארינסאן
אהרן שיינסאן  ברוך בן רפאל הלוי יפית  אשר אחי -עזר  שמואל רעססער משגיח בביה''ס
יעקב גורוויץ  אליעזר שאמאיילאוו  שמעון בן יצחק כ''ץ  זלמן . יוסילעוויץ 

Description:

Size: 50x66 cm
Square Hebrew letters prints on paper, fully vocalized and with no vowels ('defective' spelling)

The main text is spit into two columns. Below each column there is a list of full names of memebers of Hobebe Zion in printed Hebrew square letters not vocalized and in 'plene' spelling.
The text and the title in a semi circle shape are bounded with colourful leaves and flowers (blue, green , red and pink) within which verses from the Psalms and judges are inserted.
The top decoration contains two lines 
כי תקדמני ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז (תהלים כא)  
  ( ואהביו בצאת השמש בגבורתו (שופטים ה
 on the top right corner of the decoration - two lines:
  (גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עלי (תהילים קאס ך''א
  ידיד י''י ישכן לבטח עליו (דברים לג)  

In the top left decoration:

 (כי תשיתהו הן ברכות לעד תחדהו בשמחה את פניך(תהלים ש''ס
 יומם השמש לא יכבה(תהלים קכא) 

Along the decoration on the right side of the main text 
שנת תקמה לפק
This adds up to 545 , which is Moshe Montefior's birth year 1785
Along the decoration on the left side of the main text :
שנת תרמה לפק
This adds up to the 645 which is the hundred's year birthday of Moshe Montefiore 1885 
At the bottom the decoration : 
תקמה פה טאגאנראה  צ''ו  תרמה   
נעשה ונכתב ע''י ברוך בן רפאל הלוי יפית שו''ב

In the bottom right corner a trapeze shape decoration with three verses from the Psalms:
אבוא בגבורות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך(תהלים עא)
וגם עד זקנה ושיבה אלהים אל תעזבני (תהלים שם)
יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו ויתברכו בו כל גוים יאשרהו(שם)

Below the trapeze decoration a disk shape in the form of a stamp with two concentric
Hebrew verses taken from the Psalms chapter XV .
In the centre of the disk:


תקמה
לפק
ליום מלאת מלאות מאה שנה
The disk is enclosed with a square in the four sides of which the following verses are printed from top ant-clockwise)

הסולח לכל עונכי הרופא לכל תתחלואיכי
הגואל משחת חייכי המעטירכי חסד ורחמים
 המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי
ברכי נפשי את יי ואל תשכחי כל גמולין
in the four corners of the square - תקמה 

Similarly in the left bottom corner :
Three verses in the trapeze :

צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה (תהלים צ''ב)
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו (תהלים שם)
חיים שאל ממך נתתה לו אורך ימים עולם ועד (תהלים ךא)

The disk in the centre of the square :

תרמה
לפק
לשר ר''משה מינטיפיורא

בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו
כי תפארת עזמו אתה וברצונך תרום קרננו
כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך
ארך ימים אשביעהו ואראהו בי

observation
 
The members of Hobebe Zion praise Montrfiore's indiscriminating aid for non=Jews such as the 
persecuted Christians in Damascus, the arabs in Morocco and the Druze in the Syrian mountains.