Search Term: null New Find
 
[Rome, Italy – 1864]
[UCL-spec. Coll. Signature : 212]

אגרת שלומים . אל גבר גבור ותמים . הולך בדרך תמים . איש אמונה . אבן הפנה . שר השלום . גזרת יהלום. מעלת הגביר השר
    הטפסר כבוד משה מונטיפיורי יצו . אזרח עיר לונדון המהוללה . על נהר תאמיס
שתולה . בשובו בשלום ממלחמת      מצוה [וזאת         שנית גברה על
 הראשונית] במלכות מארוקו אשר הלך לפדות לשלח רצוצים חפשים . על לא חמס ענושים . נושא דגל נצחון בידו . הוא זיוו . הוא
הדרו . הוא הודו.    קהילת ישראל בעיר רומא יע''א לבשורת הישועה . בששון ובשמחה . מגשת מנחה:

אל מעלת הגביר צדקותיו יגדיל ויגביר . בכלל לכל האומות . ובפרט לעמו ישראל ברוב עוז ותעצוצות . לא זז מחבבו . בקרבו
             ישים את ר''בו . באהבתו ובחמלתו . אנא ה' זכר לו את כל ענותו . זה משה האיש.ריחו לא יבאיש.שמעו
הטוב בכל המונים. זקן ונשוא פנים . איש טוב ואיש הוד בארץ אנגלאד גדול מאד. קרוב למלכות.עוטה כמעיל זכות.
לו עוז ולו הדר . עזר הצור מנו לא יעדר . לא ייתן סגור מחירו.  השר משה מונטיפיורי נ''רו . כיין
לבנון זכרו. לא יכבה נרו . לא ידעך שביב אשו. לא ידביש דבש ו. כי''ר 

מי לנו גדול כמשה ! חסדיו לא נחשה . זריז ומהיר. יזרח ויזהיר . שמש צדקה ומרפא. תרשיש שהם וישפה . כי לא חש
             לשיבתו. לשמירת בריאותו. לא חש לסכנת מדברות. לרוח זלעפות וסערות . לא חש לצנת שלג
ולגשמים . לא חש לגזלנים ולצמים . ולשמע אנקת אביונים . מטים להרג ובזקים מעונים . אשר שמו עליהם עלילות דברים . תחת ידי
 אכזרים . אנשים בוערים . גוי אשר לא תשמע לשונו . לא יטה למשפט אזנו . אלה בני חם . חזקי לב ונחושה מצחם . מבית ומחוץ כעורים. בכל
 מדותיהם מרים נמהרים.למודי מדבר כפראים . לא דעת ולא תבונה כלבאים . אכן נכמרו רחמיו . וישם לדרך פעמיו . ומאז שיחנו שפכנו לפני
ה'. בתוך קהל אמוני . כי יצא לישע עמו לנחמו להקימו . ירצה יצו האל מלאכיו. לשמרו בכל דרכיו . מלואת עשתונותיו. מגמת הליכותיו.
וירץ עד קצוי ארץ וים רחוקים. להוציא לאור משפט עשוקים . ויקנא למסת נקיים . ויקרא דרור לשבויים . ולכל ישראל היושבים בעריהם.
הנשקעים ביניהם . העמיד ריוח והצלה . אבלם הפך לגילה . כנשר על גוזליו ירחף . רגליהם מנע מיחף . וחפץ ה' בידו הצליח . ושלוה ושקט אליהם 
הבטיח
לו הקיסר וכל הנדיבים . יועציו ושרי הנצבים . ידעו תוכן מעשה הזר . כי דם הנקיא לא היה מפוזר . משנים ישראלים. אמללים
       חללים. אנשים צדיקים . בתמתם מחזיקים . אשר שם שמים קדשו. כי אז המרגלית מבין החול יפרשו .
ועתה הקיסר ההוא בהוד מלכותו. וברוב רחמנותו. סידי מחמד בן אבדיראם תפש מדתו של
          אברהם . אשר היטב לעובדים ולשבים.             [ואם לא היה מכיר
את דעותם ומה היו אמונתם] ולהראות כי כל עבדיו כבניו נחשבים. כתב חרות השמיע לעם ישראל. [פלגי מים לב מלך ביד האל.] והדת נתנה
בכל מדינות מלכותו . כי כלם ינסו צדקתו וחבתו . ועל האמונה לא יהיה שנוי ביניהם. וסכת רחמים ושלום יפרוש עליהם. אנא ה' שמרהו החיהו.
מכל צרה ונזק הצילהו. תרים ותגביה כוכב מערכתו. ויאריך ימים על ממלכתו .
וכי זו בלבד פעל ועשה? הלוא רוח ה' בו נוססה . האיש משה. שמו לא ינשה. בשנת הש''קר כי שקר ענו בנו . ומטה רשע רדפנו
   הממנו. וגזרת דם עלינו חדש. ולזבח אומה  ישראלית קדש . ומיד  עבר עליו רוח קנאה . ולמחלתנו
המציא רפואה . עבר ימים ונהרות . הרים ומדברות. טרח ונשא המשא. ומבין שני הזאבים הציל הכבשה . כי לפני מלכים רב את ריבנו . ונגד הגוים
גלה צדקתנו . אז זכינו לשיר לפניו שירה חדשה . על לוח לבנו חרושה .
והן עתה התמהו תמהו ! חדשות אני מגיד נפלאו. כי אז אשה ענוגה ורכה . שמורה בכל וערוכה . אשת חיל עטרת בעלה . היא עלתה לו
  לסגולה . יהודית היתה ויהודית שמה. נעימה תמימה. אשתו הצדקת . על דודה מתרפקת.רצוא ושוב בכל הליכותיו . הליכות
ארצות וימים . בין עמים שונים    ולאמים. מתחלה ועד סוף לילה ויום. עד עת בא אחרית ופדיום .
ראו נא איש ואשה שזמנו . גופם וממונם לא חשכו . ועל הכל בתוככי ירושלם . האבן הראשה עליה שבעה עינים .
         ערומים הלבישו. לחם לרעבים הגישו. מחסה  ותרופות לחולים הכינו . ולחברותם
בשום שכל הבינו . ורופאים הקדישו . ומשרתים החישו . ולמתעים הוציאו בלעם מפיהם . וטרף השליכו משניהם . ברוב צדקותיהם . וגמילות
חסדיהם . מעשיהם גדולים . מעולים! ומהללים !
אשרי האיש אשר הצור ידידו . גבורות יפעל על ידו .עושה לו שם כשם הגדולים. איש חיל רב פעלים!

ובעוד אנחנו לנפש הגברת . אשת חיל עטרת תפארת . דמוע נדמע על פטירתה . נחלה על מנוחתה . נשמתה תתענג בין הנשים
   באהל במנוחות שאננות . במשכנות עליונות . נשא לבבנו אל כפים. אל היושבי בשמים . ירום ונשא וגבה . יתהלך ברחבה.
השר משה בן עם ''רם מתלמידיו של אבינו אברהם . נצוץ של משה רבינו כמוהו מגננו ומושיענו.

               יקר תפארת אומתנו. כי חרפת הגוים   הסיר מעלינו . בואו ונחזיק
טובה לאל השמים . ולקיסר החסיד ולשר משה איש הבי''נים לפני מלכים יתיצב
לא יכאב                       ולא יתעצב.ישמח
ויגל על מעלות מדותיו . ימלא ה' כל משאלותיו . ובכבוד ובהדר תרום קרנו . ותמיד בינותינו יהיה זכרונו . ולא נסוג אחור לבנו . ואם נשכחהו
תשכח ימיננו . ושלל יחלק את עצומים . יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים . ויזכה לראות בישובה של ירושלם בעת האור החמה
יהיה שבעתים.  כי''ר

פה רומא יע''א היום יום שלישי הנכסל בו כי טוב זבד טוב לחדש ניסן שנת
 רני ושמחי בת ציון לפר''ק

Description:

Square Hebrew Scripts.
Single page.
written on behalf of the community of Rome.
The scribe name : Yakov Yosef Pasany.
Decoration : Decorated figurative frame .
Selection of words in the text are highlighted .
Name o of the scribe: Yakov Yosef Pasany.

Signature and stamp:

נאום הכותב והחותם על ידי יחידי סגולה .
ועל עצמו ועל כל בני הקהלה.
מקוים ומיחלים לגאולה .
בלב חרד וירא.

הצעיר יעקב יוסף פאסאט ץ ס''ט


One stamp stamps of the community of Rome:

in the centre of the left stamp written in Hebrew: 
רומא ק''ק
Around the stamp written in Italian:
[?] ISRAELIT[?]
אהבה ואחוה