Search Term: null New Find
[Suwalki, 1864]
[UCL Spec.Coll. Box 1, Signature: 318]
[Text Testimonial:]

עדת ישורון דק''ק
סווואלק
גוברני אגוסטאווסקי. מחוז ווארשא במדינת פולין
נשיא אלקים. שר קדש!
רב חסד. ומרבה להיטיב!

בעוד מארבע רוחות השמים תעופינה כעב קל תודות וברכות לך נשיא אלקים! בעוד מאפסי ארץ מקצוי תבל מקרוב ומרחוק יהרסו בית יעקב לעלות למקום משקן כבודך בנדבות פיהם ולבבם. בעוד תעלינו ממקור ישראל אל קדוש היכל אלקי השמים תפלות ותחנות למען ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים ושלום. בעוד יספר אב לבנו ואיש לרעהו את כל הגדולות והנפלאות אשר עשית.
משה בחיר יי לעני כל ישראל. בעוד כל אלה תרהיב גם עדת סווואלק עוז בנפשה להקריב לפני הוד כבודך את אשר רחש לבה לך. ואתה שר וגדול! כחסד אשר כונן בך מיום הבראך. אשר מנעורך עד זקנה ושיבה לא עזבתו מעם ישראל ואדם יחד. עשה נא גם עמנו ויהיו נא אמרינו לרצון לפניך- ודע! כי מקרב ולב עמוק יצאו.

ועתה שר נכבד! מי יביע זכר רב טובך אשר הראית עמך מיום הקימך ה' לו למושיע ורב? מי יוציא במספר כל מעשי צדקותיך אשר הפלאת לעשות עם אחיך מיום נתן לך ה' מהר קדשו עוז ותעצומות להושיב לבטח בכורי דלים ממגור מסביבץ להשכין לעפר כבוד אובינו- חנם ושונאינו שקר. לגול מעלינו ארפת נבל ובוז גאי יונים- נגידה ונדברה כל חסדיך הנאמנים עצמו מספר. במזרח- הערת צדקך ארץ הקדוש- ראתה חסדיך בדמשק גלות כמים אדירים משפט לארץ הונח. שם שברת רשפי קשת רמיה. כתות חרב לשון תהפוכות. הפרת מחשבות און. בקות עצת רשעים. ולבני ישראל היתה אורה ושמחה. וגם בימים האלה אשר זקנת באת בימים. כהגיע לאזנך קל שועת בת עמך מארץ מר-עקא אשר שחה לעפר נפשם. ויגיעו עד שערי מות מחמת המציק המר והנמהר. לא שמת אל לבך כי זקנת מענות בדרך כחך. ואף כי לערוק ציה במדבר שואה ומשואה מקום מעון הוא לאריות- אדםמרעה לכפירי- גוים אל כל זה לא הבטת. אך כשמש צדקך נשאת כנפי שחר להפיץ קדים עלי ארץ נשיה. להאיר ליושבים באשמנים כמתים- עזבת היכלי עונג. השלכת משכנות מבטחים. ותרכב על מרכבותיך- ישועה. אל ארץ ארבה ושוחה מקום אין שלום לכל בשרמפני המון עריצים הפושטים גדוד בחוץ. לבלי חת האגת כפות רגליך עלי ארץ נוראה ומאפליה המזרה אימה ונותנת חתיתה בארץ החיים. בהשקט ובטחה עברת מרחבי ארץ ותועפות הררי טרף כי צדקתך סמכתך. היא חדשה כנשר נעוריך. היא נתנה לך כח לעשות חיל בדמשק. לקרא שם עולם בארץ הדשץ. היא לבבתך במעונות אריות בהררי נמרים- אף היא תעמוד לך אחרית ימיך סלה.

ואתה יי אלקי ישראך! השקיפה ממעון קדשך אשר שם כל התפלות והתחנות אשר יתפללו אליך בני ישראל בכל מושבותם בעד שלום משה עבדך. ושלח אורך ואמתך לעבדך בחירך זה אשר בדרכיך יזכרך. הרודף צדקה וחסד אשר חפצת. ועושה טוב אשר אהבת. זכור לו את כל ענותו אשר התענה למען עמך ונחלתך. שפות לו שלום אמת. הוסף ימים על ימיו. עוד כימי השמים יעמוד שמו! וזכרו לא יסוף לדור דור סלה! אמן.

בשם כל עדתנו יושבי עירנו אשר לשמך ולזכרך ישתחו בהדרת קדש. הננו אתאנו לך פה סווואלק יום א' ב' לחודש זיו שנת ומשה עבד נאמן להשלם לפ''ק. 

נאם שמואל בהרב מוה'רול מאהליווער הא'בד ד'פלהש          ונאם מרדכי ראזענטאהל
ונאם אברהם ראזענטאהל           ונאם משה קראקאווסקי
ונאם שבת ראזענ ...?             ונאם ישסן האלענדערסקי
ונאם ישראל ...?                ונאם ...?
ונאום יצחק ...?                 ונאם משה עפשטיין

Description:

43 x 26.5; single page; professional scribe; black ink; the main body of the text written in Rashi script; enclosed in a thin frame; date in Hebrew; signatures by own hand;